Informacja o polityce prywatności

Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą i naszymi produktami. Grupa Whirlpool (zgodnie z definicją poniżej) bardzo poważnie traktuje prawa Użytkowników do ochrony danych. Staramy się nieustanne ulepszać obsługę klientów zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami w zakresie ochrony danych. Poniżej zamieszczamy Informację o polityce prywatności, w której wyjaśniono sposób przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę.

Wobec powyższego Whirlpool Polska Appliances Sp. z o.o., spółka utworzona na mocy prawa włoskiego, będąca częścią Grupy Whirlpool („Grupa Whirlpool”), z siedzibą pod adresem ul 1 Sierpnia 6A, 02-134 Warszawa („Spółka Whirlpool”, „my” lub „nam”), jako administrator danych zamierza przekazać osobom, w tym, między innymi, użytkownikom („Użytkownicy”, „oni” lub „im”) tej witryny internetowej („Witryna”), informacje na temat metod gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zgodnie z europejskim Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych nr 679/2016 („Rozporządzenie”) oraz wszelkimi innymi stosownymi lokalnymi przepisami i rozporządzeniami.


INFORMACJE, KTÓRE GROMADZIMY Gromadzimy (1) dane osobowe, które Użytkownicy dobrowolnie nam udostępnili, (2) dane dotyczące aktywności Użytkowników w Witrynie oraz (3) informacje przekazane lub zgromadzone z innych źródeł.
Spółka Whirlpool nie gromadzi szczególnych kategorii danych osobowych dotyczących Użytkowników (np. danych dotyczących zdrowia lub danych sądowych).
Aby uzyskać więcej informacji, należy kliknąć tutaj

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY DANE UŻYTKOWNIKÓW Dane osobowe Użytkowników wykorzystujemy w celu świadczenia żądanych usług, w tym, między innymi, umożliwiając przeglądanie Witryny, reagowanie na żądania oraz interakcje z naszymi usługami.
Tylko za zgodą Użytkowników możemy przetwarzać ich dane osobowe, aby wysyłać im spersonalizowaną komunikację marketingową, w tym oferty i rabaty, od nas i naszych zaufanych partnerów.
Aby uzyskać więcej informacji, należy kliknąć tutaj

NA JAKIEJ PODSTAWIE WYKORZYSTUJEMY DANE UŻYTKOWNIKÓW Wykorzystujemy dane Użytkowników, aby umożliwić im korzystanie z Witryny i odpowiednich usług.
Dane osobowe Użytkowników są również gromadzone w celu przestrzegania zobowiązań prawnych lub ochrony uzasadnionych interesów spółki Whirlpool.
Bez określonych danych możemy w niektórych przypadkach nie być w stanie zaoferować Użytkownikom usług lub przyznać im dostępu do Witryny.
Aby uzyskać więcej informacji, należy kliknąć tutaj

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE UŻYTKOWNIKÓW

Wykorzystujemy dane osobowe Użytkowników przez okres ściśle niezbędny do realizacji zamierzonych celów.
Aby uzyskać więcej informacji, należy kliknąć tutaj

CO ROBIMY, ABY CHRONIĆ DANE UŻYTKOWNIKÓW Bezpieczeństwo danych Użytkowników jest naszym priorytetem. W tym celu wdrożyliśmy odpowiednie środki administracyjne, techniczne i fizyczne, aby chronić dane osobowe Użytkowników przed utratą, kradzieżą oraz nieuprawnionym użyciem lub ujawnieniem modyfikacji.
Aby uzyskać więcej informacji, należy kliknąć tutaj

KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE UŻYTKOWNIKÓW Możemy udostępniać dane Użytkowników (1) dostawcom usług, (2) naszym spółkom powiązanym oraz (3) organom publicznym, o ile zezwalają na to obowiązujące przepisy.
Za zgodą Użytkowników możemy również udostępniać ich dane osobowe naszym zaufanym partnerom do celów marketingowych.
Aby uzyskać więcej informacji, należy kliknąć tutaj

PRZEKAZYWANIE DANYCH UŻYTKOWNIKÓW POZA EOG Dane Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom zlokalizowanym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W każdym przypadku dbamy o to, aby wdrożyć odpowiednie i wystarczające środki ochrony zgodne z Rozporządzeniem.
Aby uzyskać więcej informacji, należy kliknąć tutaj

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW Użytkownicy mają między innymi prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, ich integracji, aktualizacji, poprawiania i usuwania.
Aby uzyskać więcej informacji, należy kliknąć tutaj

KONTAKT Można skontaktować się z nami za pośrednictwem następującego adresu e-mail data_protection_emea@whirlpool.com. Możemy modyfikować lub aktualizować niniejszą Informację o polityce prywatności również w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami.


1. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Spółka Whirlpool będzie przetwarzać następujące kategorie danych:Można skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego. Możemy modyfikować lub aktualizować niniejszą Informację o polityce prywatności również w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami.


 1. Dane dotyczące Użytkowników

  Spółka Whirlpool przetwarza dane osobowe dotyczące Użytkowników zgromadzone lub otrzymane z różnych źródeł, w tym,między innymi dane osobowe przekazane przez Użytkowników bezpośrednio przy otwarciu konta i/lub rejestracji zakupionego produktu, a także po złożeniu wniosku dotyczącego uzyskania informacji, pomocy i zakupu produktów spółki Whirlpool w sklepie internetowym, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.
  Takie dane przetwarzane są tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w niniejszej Informacji o polityce prywatności. Spółka Whirlpool jest zobowiązana do zachowania anonimowości danych osobowych i usuwania takich danych, jeśli nie musi przetwarzać danych osobowych w formie umożliwiającej identyfikację na potrzeby przetwarzania.


 2. Przeglądanie danych

  Witryna gromadzi dane osobowe Użytkowników ze względów technicznych i funkcjonalnych. Dane te nie są gromadzone w celu identyfikacji Użytkowników, ale może to wiązać się z identyfikacją, gdyby na przykład dane były porównywane z innymi danymi posiadanymi przez podmioty zewnętrzne. Ta kategoria danych obejmuje adres IP i nazwy domen komputerów Użytkowników, adresy URI (Uniform Resource Identifier) żądanych zasobów, godzinę żądania, metodę zastosowaną do przesłania żądania do serwera, wielkość pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny powiązany ze statusem odpowiedzi z serwera i inne parametry powiązane z systemem operacyjnym używanym przez urządzenia Użytkowników. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do gromadzenia anonimowych informacji statystycznych na temat korzystania z Witryny oraz do kontrolowania jej prawidłowego działania i są przechowywane zgodnie z naszymi wymogami dotyczącymi przechowywania danych. Dane te mogą być wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności w przypadku możliwych przestępstw komputerowych przeciwko Witrynie. Możemy również gromadzić dane osobowe w naszej Witrynie za pomocą różnych kategorii plików cookie. Więcej informacji o plikach cookie zawiera nasza Informacja o plikach cookie.


2. CELE PRZETWARZANIA


W stosownych przypadkach będziemy przetwarzać zgromadzone lub otrzymane dane osobowe Użytkowników do następujących celów:

 1. umożliwienie rejestracji w Witrynie poprzez otwarcie konta osobistego, zarejestrowanie produktu w Witrynie i zakupu produktu w Witrynie;

 2. dokończenie zakupu produktu przez Internet i świadczenie dodatkowych usług (usługi posprzedażowe, zapobieganie oszustwom, zarządzanie zwrotami);

 3. realizowanie dostawy naszych produktów do domu i świadczenie wszelkich żądanych usług;

 4. organizowanie naprawy produktu;

 5. zarządzanie prośbami o informacje wysyłanymi przez Użytkowników, w tym obsługą skarg i komunikatów otrzymanych za pośrednictwem naszej interaktywnej usługi czatu;

 6. przystępowanie do promocji/konkursów z nagrodami;

 7. przestrzeganie przepisów ustawowych i wykonawczych oraz dochodzenie swoich praw przed sądami;

 8. przesyłanie Użytkownikom, za ich zgodą i bez uszczerbku dla uzasadnionego interesu spółki Whirlpool, spersonalizowanej komunikacji marketingowej związanej z naszymi produktami i usługami w formie elektronicznej (w tym wiadomości e-mail, SMS i MMS, powiadomień w sieciach społecznościowych, aplikacji mobilnych);

 9. kontaktowanie się z Użytkownikami w celach marketingowych przez telefon (nieautomatyczny) i pocztę tradycyjną, chyba że Użytkownicy złożą rezygnację;

 10. wysyłanie Użytkownikom komunikacji w zakresie obsługi klienta dotyczącej produktów zarejestrowanych przez Użytkowników lub którymi wyrazili zainteresowanie oraz przeprowadzanie badań satysfakcji klienta;

 11. za zgodą Użytkowników udostępnianie ich danych osobowych na potrzeby spersonalizowanej komunikacji marketingowej naszym wybranym zaufanym partnerom, zgodnie z sekcją 6 poniżej; oraz

 12. wykonywanie czynności funkcjonalnych w zakresie przenoszenia spółek i jej oddziałów, ich przejęć, fuzji, podziałów i innych przekształceń oraz do realizowania takich działań.

 


3. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH


 1. Przetwarzanie danych osobowych do celów określonych w sekcji 2, punkty a), b), c), d), e) i f) jest niezbędne w związku z celem, w jakim dane zostały nam przekazane lub udostępnione, w tym między innymi rejestracji w Witrynie, zakupu produktów przez Internet i korzystania z określonych usług dodatkowych, a także udziału w promocjach i konkursach z nagrodami.

 2. Przetwarzanie danych osobowych do celów określonych w sekcji 2 ust. g) jest obowiązkowe, ponieważ wymagają tego obowiązujące przepisy.

 3. Przetwarzanie danych osobowych do celów określonych w sekcji 2 ust. h) i k) jest opcjonalne. W przypadku braku zgody spółka Whirlpool, spółki wchodzące w skład Grupy Whirlpool i/lub zaufani partnerzy nie będą w stanie przesyłać Użytkownikom spersonalizowanych materiałów marketingowych w sposób zautomatyzowany. W każdym przypadku po wycofaniu zgody przez Użytkowników nie będziemy już przetwarzać danych osobowych do celów określonych w ust. h) i k) powyżej. Oczekujemy, że zgoda na otrzymywanie materiałów marketingowych i udostępnianie danych (w stosownych przypadkach) jest udzielana przez osobę, której dane zostały przekazane.

 4. Przetwarzanie danych osobowych do celów określonych w sekcji 2 ust. i), j) i l) jest niezbędna do realizacji uzasadnionych interesów spółki Whirlpool i Grupy Whirlpool, które będą odpowiednio zrównoważone z interesami Użytkowników.

Możemy również wykorzystywać, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, elektroniczne dane kontaktowe Użytkowników (adres e-mail, numer telefonu) zgromadzone w związku ze sprzedażą produktu lub usługi, w celu wysyłania Użytkownikom spersonalizowanych materiałów marketingowych dotyczących podobnych produktów lub usług. W takim przypadku Użytkownicy mogą sprzeciwić się takiemu wykorzystywaniu elektronicznych danych kontaktowych, klikając link rezygnacji na dole wiadomości e-mail/SMS za każdym razem, gdy wysyłane są spersonalizowane materiały marketingowe; lub zgodnie z sekcją 9 niniejszej Informacji o polityce prywatności zamieszczoną poniżej.


4. PRZECHOWYWANIE DANYCH


Spółka Whirlpool będzie przetwarzać dane Użytkowników tylko tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia zamierzonych celów określonych w sekcji 2 powyżej. W każdym przypadku stosuje się następujące okresy przechowywania danych:

 1. dane zgromadzone do celów określonych w sekcji 2 ust. a), b) i c), d), e) i f) będą przechowywane przez okres bezwzględnie konieczny do spełnienia żądań podmiotu danych oraz zgodny z obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami;

 2. dane zgromadzone do celu określonego w sekcji 2 ust. g) będą przechowywane przez okres uznany za obowiązkowy przez odpowiednie przepisy (np. do celów podatkowych);

 3. dane zgromadzone do celów określonych w sekcji 2 ust. h) i k) będą przechowywane przez maksymalny okres przechowywania wyszczególniony w odpowiednich przepisach; oraz

 4. dane zgromadzone do celów określonych w sekcji 2 ust. i), j) i l) będą przechowywane przez okres absolutnie niezbędny do realizacji uzasadnionych interesów spółki Whirlpool.

Należy pamiętać, że okresy przechowywania danych mogą się różnić w zależności od obowiązujących przepisów lokalnych.


5. PROCEDURY PRZETWARZANIA DANYCH


Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przy użyciu technologii informacyjnych i/lub środków papierowych i są chronione przez urządzenia zabezpieczające odpowiednie dla zapewnienia poufności i bezpieczeństwa danych osobowych. Spółka Whirlpool podejmuje w szczególności odpowiednie środki administracyjne, techniczne, osobowe i fizyczne, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych przed utratą, kradzieżą, nieuprawnionym wykorzystaniem, ujawnieniem lub zmianą.


6. PRZEKAZYWANIE DANYCH


Będziemy udostępniać dane osobowe Użytkowników naszym zaufanym partnerom, np. dostawcom przedłużonej gwarancji, którzy zamierzają wykorzystywać je do celów marketingu bezpośredniego tylko wówczas, gdy Użytkownicy zostaną o tym jednoznacznie poinformowani i gdy uzyskamy ich zgodę.

Możemy udostępniać dane osobowe Użytkowników:

 1. spółkom z Grupy Whirlpool z siedzibą w EOG i poza EOG, działającym jako niezależni administratorzy;

 2. naszym starannie dobranym dostawcom zewnętrznym z siedzibą w EOG i poza EOG, takim jak operatorzy centrów obsługi telefonicznej, spedytorzy, dostawcy usług lub technicy przydzieleni do pomocy i inni dostawcy działający w naszym imieniu jako odpowiednio wyznaczone podmioty przetwarzające dane w celach opisanych w niniejszej informacji; innym podmiotom zewnętrznym w ramach transakcji korporacyjnej, takiej jak fuzja lub sprzedaż aktywów.

W powyższych przypadkach spółki te muszą przestrzegać naszych wymogów w zakresie ochrony prywatności i bezpieczeństwa i nie mogą wykorzystywać otrzymanych od nas danych osobowych do żadnych innych celów.
W przypadku przenoszenia danych poza obszar EOG wprowadzimy odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z wymogami Rozporządzenia. Szczegółowe informacje zawiera sekcja 7.


7. TARCZA PRYWATNOŚCI UE-USA I TARCZA PRYWATNOŚCI SZWAJCARIA-USA


Grupa Whirlpool uczestniczy w Programie Tarcza Prywatności UE-USA i Szwajcaria-USA i potwierdziła zgodność z jego zasadami. Spółka Whirlpool zobowiązuje się do poddawania wszystkich danych osobowych otrzymanych od krajów członkowskich UE i Szwajcarii, w rozumieniu Programu Tarcza Prywatności, odpowiednim zasadom tego Programu. Więcej informacji na temat Programu Tarcza Prywatności znajduje się na Liście Tarcz Prywatności Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych.

Spółka Whirlpool jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych otrzymywanych w ramach Programu Tarcza Prywatności, a następnie przekazuje je podmiotom zewnętrznym działającym w jej imieniu jako agenci. Spółka Whirlpool przestrzega zasad Programu Tarcza Prywatności przy każdorazowym przekazywaniu danych osobowych z UE i Szwajcarii, w tym przepisów dotyczących odpowiedzialności za dalsze przekazywanie danych.

W odniesieniu do danych osobowych otrzymywanych lub przekazywanych zgodnie z Programem Tarcza Prywatności spółka Whirlpool podlega uprawnieniom regulacyjnym Federalnej Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych (US Federal Trade Commission) w zakresie egzekwowania prawa.

W niektórych sytuacjach Grupa Whirlpool może być zobowiązana do ujawnienia danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z przepisami żądanie organów publicznych, w tym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub ochrony porządku publicznego.

W przypadku nierozwiązanych wątpliwości dotyczących prywatności lub wykorzystania danych związanych z Programem Tarcza Prywatności, których nie omówiliśmy w wystarczający sposób, można skontaktować się (bezpłatnie) z naszym zewnętrznym dostawcą usług w zakresie rozwiązywania sporów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych pod adresem https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Pod pewnymi warunkami, dokładniej opisanymi w witrynie internetowej Tarczy Prywatności, Użytkownicy mogą być uprawnieni do wystąpienia o arbitraż, jeśli inne procedury dotyczące rozwiązywania sporów zostaną wyczerpane.


8. MAŁOLETNI PONIŻEJ 18. ROKU ŻYCIA


Witryna nie jest skierowana do osób poniżej 18. roku życia, a spółka Whirlpool nie gromadzi świadomie danych osobowych od osób poniżej 18. roku życia.


9. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH


Użytkownicy mogą w dowolnym czasie i bezpłatnie posiadać i/lub egzekwować następujące prawa:

 1. prawo do informacji o celach i metodach przetwarzania swoich danych osobowych;

 2. prawo dostępu do swoich danych osobowych (znane powszechnie jako „żądanie dostępu podmiotu danych”). Umożliwia to otrzymanie kopii danych osobowych Użytkowników, które posiadamy;

 3. prawo do żądania aktualizacji lub poprawienia danych osobowych Użytkowników, które posiadamy. Umożliwia to poprawienie niepełnych lub niedokładnych danych, chociaż może zajść potrzeba zweryfikowania dokładności nowych danych przekazywanych przez Użytkowników;

 4. prawo do żądania usunięcia danych osobowych. Dzięki temu Użytkownicy mogą zażądać od nas skasowania lub usunięcia swoich danych osobowych, jeśli nie ma powodu, aby nadal je przetwarzać. Użytkownicy mogą także zażądać od nas skasowania lub usunięcia swoich danych osobowych w przypadku, gdy skutecznie skorzystali z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub gdy jesteśmy zobowiązani do usunięcia danych osobowych Użytkowników na mocy lokalnych przepisów. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze możemy być w stanie zrealizować żądanie usunięcia z określonych przyczyn prawnych, o których Użytkownicy zostaną powiadomieni, w stosownych przypadkach, w chwili przesłania żądania;

 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Dzięki temu Użytkownicy mogą zażądać od nas wstrzymania przetwarzania swoich danych osobowych w następujących sytuacjach: (a) jeśli chcą, abyśmy ustalili dokładność danych; (b) gdy wykorzystujemy dane niezgodnie z przepisami, ale Użytkownicy nie chcą, abyśmy je usunęli; (c) gdy Użytkownicy chcą, abyśmy przechowywali dane, nawet jeśli nie będziemy ich już potrzebować, ponieważ są potrzebne do określenia, egzekucji lub obrony roszczeń prawnych; lub (d) Użytkownicy wyrazili sprzeciw wobec wykorzystania przez nas danych, ale musimy sprawdzić, czy posiadamy nadrzędne uzasadnione podstawy do ich wykorzystywania;

 6. prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, w całości lub w części, danych osobowych Użytkowników w sytuacji, gdy powołujemy się na uzasadniony interes (swój lub podmiotu zewnętrznego), a w konkretnej sytuacji Użytkowników jest coś, co powoduje, że chcą oni sprzeciwić się przetwarzaniu na tej podstawie ponieważ uważają, że ma to wpływ na ich podstawowe prawa i swobody. W niektórych przypadkach możemy wykazać, że mamy uzasadnione podstawy do przetwarzania informacji przeważające nad prawami i swobodami Użytkowników;

 7. gdy polegamy na zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych bezpłatnie i w dowolnym momencie, również poprzez kliknięcie opcji rezygnacji na dole naszych materiałów marketingowych;

 8. prawo do przenoszenia danych osobowych Użytkowników do Użytkownika lub do innego dostawcy. Przekażemy Użytkownikom lub podmiotowi zewnętrznemu określone przez Użytkowników dane osobowe w uporządkowanym, powszechnie używanym formacie do odczytu maszynowego;

 9. prawo do kontaktu z nami poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres data_protection_emea@whirlpool.com; oraz

 10. prawo do złożenia skargi przed właściwym krajowym organem ochrony danych lub organem sądowym.


W celu skorzystania z wymienionych wyżej praw lub zadania pytań dotyczących posiadanych przez nas informacji o Użytkowniku należy wysłać wiadomość e-mail na adres: data_protection_emea@whirlpool.com lub wysłać list na adres: Whirlpool Polska Appliances Sp. z o.o., ul 1 Sierpnia 6A, 02-134 Warszawa, do wiadomości Biura Ochrony Danych.10. ZMIANY I AKTUALIZACJE


Niniejsza Informacja o polityce prywatności podlega regularnej weryfikacji. Ostatnia aktualizacja niniejszej Informacji o polityce prywatności miała miejsce w maju 2018 r.

Proszę , dodać kolejny produkt do porównania.

Porównaj ( urządzenia)

Proszę , dodać kolejny produkt do porównania.