Darmowa dostawa z wniesieniem

50 zł rabatu za zapisanie się do newslettera

Aż 30 dni na zwrot produktu

POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJE,
KTÓRE ZBIERAMY
Zbieramy (1) dane osobowe udostępnione nam przez Państwa, (2) dane zebrane przez nas podczas zawierania z Państwem umów sprzedaży i o świadczenie usług, (3) dane pozyskane przez nasze call center, (4) dane dotyczące Państwa aktywności na Stronie Internetowej, w Aplikacji lub pozyskane przy pomocy Urządzeń Podłączonych oraz (5) informacje przekazane nam lub zebrane z innych źródeł.

Nie zbieramy Państwa danych osobowych należących do szczególnych kategorii (np. danych dotyczących zdrowia lub danych będących w posiadaniu przez sądy).
Więcej informacji uzyskają Państwo pod następującym linkiem
W JAKI
SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE

Przetwarzamy Państwa dane w celu świadczenia zamówionych usług, w tym między innymi, w celu skontaktowania się z Państwem w przypadku incydentów bezpieczeństwa związanych ze sprzętem gospodarstwa domowego, aby umożliwić Państwu przeglądanie Strony Internetowej, używanie Aplikacji lub Urządzeń Podłączonych, odpowiedzieć na Państwa pytania i zapewnić interakcję z naszymi usługami, łącznie z tymi oferowanymi za pośrednictwem naszych call center.
Tylko za Państwa zgodą możemy przetwarzać dane osobowe w celu przesyłania Państwu komunikacji marketingowej, w tym ofert i rabatów pochodzących od nas i od naszych zaufanych partnerów, jak również nagrywać Państwa rozmowy telefoniczne z naszym call center.
Więcej informacji uzyskają Państwo pod następującym linkiem
NA JAKIEJ PODSTAWIE WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE
Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie na podstawie ważnej podstawy prawnej, takiej jak:
- wykonanie zawartej z Państwem umowy;
-realizacja naszych obowiązków prawnych
ochrona uzasadnionych interesów Whirlpool; lub
- Państwa zgoda.
Więcej informacji uzyskają Państwo pod następującym linkiem.


JAK DŁUGO
PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE

Przetwarzamy Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do osiągnięcia zamierzonych celów wymienionych w Polityce prywatności.
Więcej informacji uzyskają Państwo pod następującym linkiem.

CO ROBIMY,
ABY CHRONIĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas priorytetem. W tym celu wdrożyliśmy odpowiednie środki administracyjne, techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie Państwa danych osobowych przed utratą, kradzieżą i nieuprawnionym użyciem, ujawnieniem czy modyfikacją.
Więcej informacji uzyskają Państwo pod następującym linkiem.

KOMU PRZEKAZUJEMY
PAŃSTWA DANE
OSOBOWE

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe (1) usługodawcom, (2) spółkom z Grupy Whirlpool (3) organom władzy publicznej oraz (4) partnerom marketingowym i handlowym.
Więcej informacji uzyskają Państwo pod następującym linkiem

PRZEKAZYWANIE
DANYCH DO PAŃSTW SPOZA EOG

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W każdym takim przypadku upewnimy się, że zostały wdrożone właściwe i odpowiednie zabezpieczenia dla Państwa danych osobowych, zgodne z RODO.
Więcej informacji uzyskają Państwo pod następującym linkiem.

PAŃSTWA
UPRAWNIENIA

Mają Państwo prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia i przeniesienia Państwa danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz - w każdym czasie - prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie.
Więcej informacji uzyskają Państwo pod następującym linkiem.
KONTAKT Z NAMI
Mogą się Państwo z nami skontaktować za pomocą formularza kontaktowego lub listownie za pośrednictwem poczty tradycyjnej pisząc na adres wskazany powyżej.
Mogą się Państwo skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość e-mail na adres data_protection_emea@whirlpool.com lub listownie za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres wskazany powyżej, z dopiskiem “do wiadomości Inspektora Ochrony Danych”

1. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Whirlpool będzie przetwarzał następujące rodzaje Państwa danych osobowych, w zależności od rodzaju interakcji:

1. Dane przekazane bezpośrednio przez Państwa

Whirlpool przetwarza Państwa dane osobowe, zebrane lub dostarczone bezpośrednio przez Państwa lub, w innych przypadkach, również z innych źródeł. Przykładowymi danymi osobowymi, jakie zbieramy, są:
a) dane osobowe dostarczone podczas zakładania konta na Stronie Internetowej lub w Aplikacji, lub podczas zakupu produktu lub usługi Whirlpool za pośrednictwem Strony Internetowej, rejestracji zakupionego produktu, złożenia wniosku o udzielenie informacji, wsparcie, lub realizację usług związanych z dokonanym zakupem (takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, numer telefonu, produkty lub usługi przez Państwa zakupione lub zamówione);
b) dane osobowe dostarczone w trakcie rozmów telefonicznych z naszymi call center (w tym data i godzina, dane kontaktowe dzwoniącego oraz informacje związane z zamówieniem);
c) dane osobowe zawarte na zdjęciach, nagraniach audio lub wideo, przesłane lub udostępnione przez Państwa do zarejestrowania za pośrednictwem Aplikacji lub Urządzeń Podłączonych;
d) dane osobowe dostarczone przez produkty lub usługi innych podmiotów, które zostały przez Państwa podłączone za pośrednictwem Aplikacji lub Urządzeń Podłączonych.

Możemy otrzymywać Państwa dane osobowe od podmiotów trzecich, takich jak ubezpieczyciele lub dystrybutorzy.

2. Dane zebrane za pośrednictwem Strony Internetowej, Aplikacji i Urządzeń Podłączonych

Strona Internetowa, Aplikacja i Urządzenia Podłączone zbierają Państwa dane osobowe z różnych powodów, wymienionych poniżej (w tym ze względów technicznych i funkcjonalnych), takich jak: (i) adres IP i nazwa domeny komputera użytkownika, (ii) identyfikator, model i numer seryjny Urządzeń Podłączonych; (iii) adres IP routera domowego użytkownika po podłączeniu Urządzenia Podłączonego do sieci; (iv) rodzaj używanej przeglądarki i systemu operacyjnego; (v) fizyczna lokalizacja urządzenia lub Urządzenia Podłączonego (określona np. przy użyciu sygnału satelitarnego, wieży telefonii komórkowej i WiFi); oraz (vi) inne informacje dotyczące sesji użytkownika, takie jak adresy URI (Uniform Resource Identifier), adres żądanych zasobów, czas wystosowania żądania, sposób przesłania żądania do serwera, wielkość pliku otrzymanego jako odpowiedź, kod numeryczny związany ze statusem odpowiedzi z serwera i inne parametry związane z systemem operacyjnym używanym przez urządzenie Użytkownika. Po podłączeniu Urządzenia Podłączonego do naszej sieci, możemy automatycznie okresowo zbierać informacje z Urządzenia Podłączonego, w tym status (np. czy urządzenie jest wyłączone lub włączone, oraz szczegóły dotyczące cyklu lub funkcji, którą wykonuje), instrukcje wprowadzone na Urządzeniu Podłączonym, kody błędów lub usterek oraz dane dotyczące jego otoczenia, które mogą mieć wpływ na sposób działania (takie jak napięcie wejściowe, siła sygnału i temperatura powietrza). Możemy śledzić i gromadzić dane dotyczące korzystania z Aplikacji, takie jak data i godzina dostępu Aplikacji do naszych serwerów, informacje, które zostały pobrane na Aplikację oraz instrukcje, które są przesyłane do Urządzenia Podłączonego.

Dane zebrane przez Stronę Internetową lub Aplikację są także wykorzystywane w celach zbierania anonimowych informacji statystycznych na temat naszej Strony Internetowej, Aplikacji oraz Urządzeń Podłączonych oraz do kontrolowania ich prawidłowego działania, przy czym są one przechowywane zgodnie z naszymi wymogami dotyczącymi retencji danych. Niezależnie, dane osobowe moga być przetwarzane także w przypadku realizowania przez nas niektórych innych działań, takich jak usługi posprzedażowe, działania kontrolne lub pomiar wydajności.
Dane takie mogą być także wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności w przypadku przestępstw komputerowych dokonanych przeciwko lub w ramach Strony Internetowej, Aplikacji lub Urządzeń Podłączonych.


Jeśli nie chcą Państwo, aby Whirlpool zbierał jakiekolwiek dane z Państwa Urządzeń Podłączonych, należy wyłączyć (odłączyć) Urządzenie Podłączone od routera bezprzewodowego i wyłączyć przycisk połączenia bezprzewodowego na urządzeniu. Wyłączenie (odłączenie) Urządzenia Podłączonego uniemożliwi korzystanie z Urządzenia Podłączonego i Aplikacji, nawet jeśli powiązane z nim konto pozostaje aktywne. Jeśli dezaktywują Państwo wyłącznie swoje konto, ale nie wyłączą (odłączą) Urządzenia Podłączonego, dane, które nie zawierają danych osobowych i nie są z nimi powiązane oraz nie umożliwiają identyfikacji użytkownika, będą nadal przesyłane do Whirlpool.

W ramach naszej Strony Internetowej możemy zbierać zarówno informacje niebędące danymi osobowymi (na przykład, aby sprawdzić, czy Strona Internetowa działa prawidłowo i aby wygenerować anonimowe statystyki dotyczące korzystania z niej przez Użytkowników), jak i informacje zawierające dane osobowe Użytkownika, za pośrednictwem różnych rodzajów cookies lub innych technologii śledzących (na przykład pikseli lub znaków nawigacyjnych), po wyrażeniu przez Państwa zgody (w przypadkach, w których taka zgoda jest wymagana). Szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych przez nas cookies można znaleźć w naszej Polityce Cookies. W przypadkach, gdy informacje pozyskiwane za pomocą cookies są danymi osobowymi, do wspomnianej Polityki Cookies dodatkowo znajdą zastosowanie wybrane fragmenty Polityki prywatności: prosimy o zapoznanie się z nimi.

2. CELE, PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA I OKRES RETENCJI DANYCH

CEL PODSTAWA PRAWNA OKRES RETENCJI
a) Umożliwienie Państwu utworzenia konta na Stronie Internetowej lub w Aplikacji i zarządzanie tym kontem oraz wysyłanie Państwu komunikatów związanych z korzystaniem z niego. Wykonanie umowy, której stroną jest Użytkownik, lub podjęcie działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Podanie danych osobowych jest niezbędne do tego celu. Jeśli nie podadzą Państwo danych osobowych, rejestracja konta nie będzie możliwa. Do momentu usunięcia konta.
b) Umożliwienie Państwu rejestracji produktów i Urządzeń Podłączonych, zakupionych za pośrednictwem Strony Internetowej, również po to, abyśmy mogli powiadomić Państwa o wszelkich incydentach bezpieczeństwa dotyczących zarejestrowanego produktu lub Urządzenia Podłączonego. Wykonanie umowy, której stroną jest Użytkownik, lub podjęcie działań nażądanie Użytkownika przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit b RODO. Podanie danych osobowych jest niezbędne do tego celu. Jeśli nie podadzą Państwo danych osobowych, rejestracja produktu nie będzie możliwa. W okresie obowiązywania gwarancji i zgodnie z właściwymi przepisami.
c) Zrealizowanie zakupu produktu na Stronie Internetowej i świadczenie usług związanych z umową, w tym obsługi klienta, usług posprzedażowych (takich jak dostawa do domu, montaż, usunięcie, zamówienie części zamiennych, naprawa, wymiana itp.). Wykonanie umowy, której stroną jest Użytkownik, lub podjęcie działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.Podanie danych osobowych jest niezbędne do tego celu. Jeśli nie podadzą Państwo danych osobowych, zakup produktu lub dostęp do usług związanych z zakupem nie będzie możliwy. W okresie obowiązywania umowy, oraz przez okres wynikający z właściwych przepisów.
d) Przetwarzanie i zarządzanie zapytaniami o informacje dotyczące naszych produktów i usług, które wysyłają Państwo za pośrednictwem kanałów udostępnionych przez Whirlpool, w tym przy pomocy naszego interaktywnego czatu. Wykonanie umowy, której stroną jest Użytkownik, lub podjęcie działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Podanie danych osobowych jest niezbędne do tego celu. Jeśli nie podadzą Państwo danych osobowych, odpowiedź na Państwa zapytanie nie będzie możliwa Przez czas niezbędny do zrealizowania żądania.
e) Wysyłania Państwu informacji marketingowych (w formie elektronicznej lub nieelektronicznej) dotyczących naszych produktów i usług, także zakupionych lub zarejestrowanych (telefonicznie, pocztą, e-mailem, SMS-em, MMS-em, powiadomieniami push na platformach społecznościowych takich jak Facebook i Google), a także przeprowadzania badań rynkowych. Dobrowolnie wyrażona przez Państwa zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody, nie poniosą Państwo z tego tytułu żadnych konsekwencji. Jeśli wyrazili Państwo zgodę, mogą ją Państwo w każdej chwili odwołać, również za pomocą przycisku dostępnego w stopce każdej wiadomości, którą Państwo od nas otrzymają W przypadku przetwarzania opartego na Państwa zgodzie, do czasu jej wycofania.
f) wysyłania Państwu drogą elektroniczną lub SMS-ową ankiet dotyczących satysfakcji klienta i oceny stopnia Państwa zadowolenia z zakupionego produktu lub zrealizowanej usługi, w celu ulepszenia tych produktów i usług (w tym usług i produktów oferowanych przez dostawców Whirlpool). Ankiety będą anonimowe, z wyjątkiem ankiet dotyczących usługi dostawy i montażu, w ramach których będą Państwo proszeni o podanie określonych danych (takich jak numer zamówienia, dostawca i linia produktu) niezbędnych do oceny jakości usług świadczonych przez dostawców Whirlpool w odniesieniu do poszczególnych produktów/linii produktów. Uzasadniony interes Whirlpool lub strony trzeciej - art. 6 ust. 1 lit f RODO. Udostępnienie danych osobowych jest niezbędne do tego celu. W każdej chwili mogą się Państwo sprzeciwić przetwarzaniu danych w tym zakresie. Do momentu wysłania kwestionariusza lub, w odniesieniu do kwestionariuszy dotyczących usługi dostawy i montażu, do momentu oceny jakości usług świadczonych przez dostawców lub, w każdym przypadku, do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
g) Informowanie Państwa za pośrednictwem wiadomości e-mail, gdy produkt na Stronie Internetowej będzie ponownie dostępny w magazynie, gdy cena produktu spadnie lub przesłanie tabeli porównawczej wybranych przez Państwa produktów. Dobrowolnie wyrażona przez Państwa zgoda - art. 6 ust. 1 lit a RODO. Podanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody, nie będziemy w stanie zrealizować żądania. Do momentu zrealizowania żądania.
h) Umożliwienie Państwu udziału w promocjach, losowaniach nagród i konkursach organizowanych przez Whirlpool lub przez strony trzecie w imieniu Whirlpool W zależności od promocji lub konkursu, podstawą przetwarzania może być wykonanie umowy, której stroną jest Użytkownik, lub działania podjęte na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO – lub dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.Podanie danych osobowych jest niezbędne do tego celu. Jeżeli nie podadzą Państwo danych, Państwa uczestnictwo w promocji lub konkursie nie będzie możliwe. Przez okres trwania promocji lub konkursu oraz przez okres wynikający z właściwych przepisów.
i) Nagrywanie i odsłuchiwanie rozmów telefonicznych prowadzonych przez Państwa z naszym call center, do celów szkoleń wewnętrznych, dokumentacji i kontroli / zapewnienia jakości świadczonych usług Dobrowolnie wyrażona przez Państwa zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody, nie poniosą Państwo z tego tytułu żadnych konsekwencji. Do czasu przeprowadzenia oceny jakości usługi.
j) Wyświetlanie Państwu zakupów dokonanych na Stronie Internetowej jako odwiedzający (oraz związanych z nimi informacji o zakupie) na osobistym koncie użytkownika (jeśli zostało utworzone). Dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.Podanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody, nie poniosą Państwo z tego tytułu żadnych konsekwencji. Do czasu usunięcia konta przez użytkownika.
k) Zaoferowanie Państwu zakupu przedłużonej gwarancji (na Stronie Internetowej)jeśli Państwa produkt lub Urządzenie Podłączone nie jest już objęte gwarancją lub jest objęte rękojmią. Uzasadniony interes Whirlpool lub strony trzeciej - art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Udostępnienie danych osobowych jest niezbędne do tego celu. W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych w tym zakresie. Państwa dane nie będą przetwarzane w tym celu, jeśli gwarancja nie zostanie wykupiona.
l) Świadczenie usług w ramach przedłużonej gwarancji zakupionej przez Państwa, w tym powiązanych usług wsparcia przez telefon, weryfikacji okresu ochrony zakupionego produktu, naprawy i wymiany produktu. Wykonanie umowy, której stroną jest Użytkownik, lub podjęcie działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Podanie danych osobowych jest niezbędne do tego celu. Jeżeli nie podadzą Państwo danych, nie będziemy mogli świadczyć usług w zakresie przedłużenia okresu gwarancji. W okresie obowiązywania gwarancji oraz przez okres wynikający z właściwych przepisów.
m) Wykorzystywanie technologii śledzących, analizowanie ruchu na Stronie Internetowej, tworzenie zbiorczej i anonimowej statystyki w celu optymalizacji usług świadczonych za pośrednictwem Strony Internetowej. W przypadkach, gdy jest to prawnie wymagane, dobrowolnie udzielona przez Państwa zgoda na zainstalowanie technologii śledzących (patrz Polityka Cookies). Do czasu anonimizacji danych, która następuje po zebraniu danych osobowych lub w każdym przypadku do czasu wycofania zgody, o ile dane nie zostały już zanonimizowane –wycofanie zgody po anonimizacji danych nie jest możliwe.
n) Poprzez technologie śledzące, w celu monitorowania Państwa zachowania na Stronie Internetowej, preferencji, zainteresowań, historii zakupów, doświadczeń związanych z przeglądaniem stron internetowych i interakcji z naszymi reklamami (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej) w celu spersonalizowania komunikacji marketingowej, która jest wyświetlana Państwu lub osobom o podobnych zainteresowaniach/profilu do Państwa (w tym na stronach internetowych osób trzecich, w szczególności na platformie Facebook Ireland Limited lub podczas korzystania z usług Google LLC), a także w celu zrozumienia i poprawy skuteczności naszej strategii marketingowej. W tym celu możemy również łączyć dane zebrane za pomocą technologii śledzących z danymi osobowymi, które zbieramy, gdy wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, dokonają zakupu lub zarejestrują produkt na Stronie Internetowej lub gdy logują się Państwo lub odwiedzają Facebook lub nawigują za pośrednictwem usług Google (np. poczty elektronicznej).Na przykład, możemy używać pikseli dostarczonych przez Facebook, aby zrozumieć Państwa potencjalne zainteresowania zakupowe wyświetlane na Stronie Internetowej. Możemy również używać cookies do sprawdzania produktów, które użytkownik pozostawił w koszyku, oraz do wysyłania informacji marketingowych dotyczących tych produktów. Dobrowolnie wyrażona przez Państwa zgoda, wymagana do zainstalowania technologii śledzących (patrz Polityka Cookies). Podanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody, nie poniosą Państwo z tego tytułu żadnych konsekwencji Do czasu wycofania zgody
o) W przypadku, gdy zostaliście Państwo przekierowani na Stronę Internetową poprzez kliknięcie w reklamę produktów Whirlpool wyświetloną na stronie internetowej osoby trzeciej (wydawcy afiliacyjnego), sprawdzamy za pomocą technologii śledzących, czy strona źródłowa należy do jednego z wydawców afiliacyjnych Awin AG lub podobnych firm i czy użytkownik dokonał zakupu (tzw. marketing afiliacyjny). Dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda, wymagana do zainstalowania technologii śledzących.Podanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody, nie poniosą Państwo z tego tytułu żadnych konsekwencji. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę, może ona zostać wycofana w każdym momencie. Do momentu zrealizowania danej transakcji marketingu afiliacyjnego lub, w każdym przypadku, do momentu wycofania zgody.
p) Zapewnienie Państwu usług zakupionych wraz z Urządzeniami Podłączonymi, w tym dostarczania powiadomień w celach serwisowych i konserwacyjnych, komunikacji związanej z korzystaniem z Państwa Urządzenia Podłączonego, takiej jak pozyskiwanie lokalizacji w celu konfiguracji i aktywacji Aplikacji, obsługi klienta, usług posprzedażowych i umownych usług gwarancyjnych. Wykonanie umowy, której stroną jest Użytkownik, lub podjęcie działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Podanie danych osobowych jest niezbędne do tego celu. Jeśli nie podadzą Państwo danych osobowych, nie będzie możliwe świadczenie usług związanych z Urządzeniami Podłączonymi. W okresie obowiązywania umowy oraz a przez okres wynikający z właściwych przepisów.
q) Wykonywania czynności niezbędnych do realizacji transakcji dotyczących przedsiębiorstw czy oddziałów, przejęć, fuzji, podziałów lub innych form przekształceń. Uzasadniony interes Whirlpool lub strony trzeciej - Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podanie danych osobowych jest niezbędne do tego celu. W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych w tym celu. Do czasu zakończenia transakcji.
f) Zapobieganie oszustwom i ustalenie odpowiedzialności za cyberprzestępstwa. Uzasadniony interes Whirlpool lub strony trzeciej - Art. 6 ust. 1 lit f RODO. Podanie danych osobowych jest niezbędne do tego celu. W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych w tym zakresie. Przez właściwy okres przedawnienia.
s) Ochrona interesów Whirlpool, zarówno w sądzie, jak i poza nim. Uzasadniony interes Whirlpool lub strony trzeciej - art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podstawa ta może znaleźć zastosowanie również w procesach przetwarzania danych wymienionych powyżej, tj. w lit. a) - r), w zależności od okoliczności.Podanie danych osobowych jest niezbędne do tego celu. W każdej chwili mogą się Państwo sprzeciwić przetwarzaniu danych w tym zakresie. Na czas trwania procedury / postępowania i zgodnie z obowiązującym prawem.
t) Wypełnianie zobowiązań prawnych Whirlpool i odpowiadanie na żądania właściwych organów. Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Whirlpool – art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Podstawa ta może znaleźć zastosowanie również w procesach przetwarzania danych wymienionych powyżej, tj. w lit. a) - r), w zależności od okoliczności. Podanie danych osobowych jest niezbędne do tego celu. Jeśli nie podadzą Państwo danych, nie poniosą Państwo z tego tytułu żadnych konsekwencji Przez okres przewidziany zgodnie z właściwymi przepisami lub wymagany przez właściwy organ.

3.SPOSOBY PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe są przetwarzane przy pomocy technologii informatycznych lub w postaci papierowej i są chronione przez środki zabezpieczające odpowiednie do zapewnienia poufności i bezpieczeństwa danych osobowych. W szczególności Whirlpool stosuje odpowiednie środki administracyjne, techniczne, osobowe i fizyczne, mające na celu ochronę przetwarzanych danych osobowych przed ich utratą, kradzieżą, nieuprawnionym użyciem, ujawnieniem lub modyfikacją.

4. PRZEKAZYWANIE DANYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez pracowników Whirlpool, przeszkolonych i upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO.
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane także następującym odbiorcom:

 1. spółkom z Grupy Whirlpool zlokalizowanym na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz poza EOG, działającym jako niezależni administratorzy danych;
 2. dostawcom zewnętrznym, zlokalizowanym na obszarze EOG oraz poza EOG, takim jak usługodawcy w obszarze IT (np. dostawcy usługi poczty elektronicznej, usług chmurowych), specjalistom ds. zarzadzania systemami i utrzymaniem IT, dystrybutorom naszych produktów, dostawcom usług logistycznych i dostawczych, dostawcom usług pomocy technicznej, napraw i konserwacji naszych produktów, operatorom call center, dostawcom usług obsługi klienta, dostawcom usług marketingowych i reklamowych naszych produktów, dostawcom usług związanych z recenzjami i ocenami, dostawcom plików cookie, technologii śledzenia i usług analizy stron internetowych / poczty elektronicznej (np. Google Analytics oferowany przez Google LLC.). Podmioty te działają w naszym imieniu jako podmioty przetwarzające dane lub niezależni administratorzy danych, w zależności od sytuacji;
 3. podmiotom świadczącym usługi w zakresie płatności elektronicznych, w celu zarządzania płatnościami związanymi z Państwa zamówieniami. Whirlpool nie przetwarza żadnych danych bankowych / finansowych (w tym informacji o kartach kredytowych) Użytkowników. Podmioty trzecie dostarczające usługi e-płatności będą przetwarzać Państwa dane osobowe jako niezależni administratorzy danych, zgodnie z RODO (i wszelkimi innymi obowiązującymi lokalnymi przepisami) oraz ich własną polityką prywatności. Whirlpool nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym wynikające z naruszenia RODO i innych obowiązujących przepisów o ochronie danych) wynikające z przetwarzania danych bankowych / finansowych Użytkowników (w tym informacji o kartach kredytowych) przez wspomniane podmioty;
 4. niezależnym instytucjom, organom ścigania, sądom lub organom administracyjnym dla ich celów ustawowych, zgodnie z właściwymi przepisami prawa;
 5. osobom trzecim zaangażowanym w transakcje korporacyjne, takie jak fuzja albo sprzedaż jednostki organizacyjnej, w tym osobom, które świadczą im usługi doradcze w kontekście danej transakcji;
 6. podmiotom, które świadczą określone usługi doradztwa prawnego, finansowego lub podatkowego;
 7. Facebook Ireland Limited ("Facebook Ireland"), który udostępnia Whirlpool technologię śledzącą (piksel), za pomocą której w sieci społecznościowej wyświetlane są spersonalizowane reklamy lub formularze internetowe, za pomocą których użytkownicy mogą subskrybować informacje marketingowe Whirlpool. Piksel (zwany pikselem Facebooka) śledzi zachowania i zainteresowania Państwa i pozostałych użytkowników na Stronie Internetowej, przekazuje je do serwisu Facebook Ireland i, również łącząc informacje, które już o nich posiada, wyświetla oparte na zainteresowaniach reklamy produktów Whirlpool (tzw. Website Custom Audience) lub formularze internetowe, za pomocą których można zasubskrybować wiadomości marketingowe od Whirlpool (tzw. Lead Ads) Państwu lub użytkownikom serwisu Facebook Ireland, którzy mają wspólne lub podobne cechy / zainteresowania do Państwa (tzw. Lookalike Audience). W przypadku przetwarzania dokonywanego wspólnie w celu wyświetlania Państwu reklam lub formularzy internetowych wskazanych powyżej, my i Facebook Ireland działamy jako współadministratorzy i w tym celu zawarliśmy umowę o współadministrowaniu danymi, która określa nasze obowiązki w zakresie przestrzegania zobowiązań wynikających z RODO (dostępna pod następującym linkiem). Zgodnie z tą umową Whirlpool jest odpowiedzialny za przekazywanie Państwu informacji, o których mowa w art. 13 i 14 RODO, natomiast Facebook Ireland jest odpowiedzialny za odpowiadanie na Państwa wnioski o skorzystanie z praw, o których mowa w art. 15-20 RODO, w odniesieniu do danych osobowych przechowywanych przez Facebook Ireland w wyniku przetwarzania. W każdym przypadku mogą Państwo kierować swoje prośby o informacje lub korzystanie z praw w odniesieniu do przetwarzania danych przeprowadzonego jako współadministratorzy do obu współadministratorów. Whirlpool i Facebook Ireland działają jako niezależni administratorzy danych w odniesieniu do przetwarzania Państwa danych osobowych, które podają Państwo za pośrednictwem formularza internetowego, poprzez który zapisują się Państwo na komunikację handlową (usługa Lead Ads). Dane kontaktowe Facebook Ireland i jego inspektora ochrony danych, a także dalsze informacje na temat sposobu przetwarzania danych osobowych przez Facebook Ireland (w tym na temat wskazanej podstawy prawnej i sposobu korzystania z praw przysługujących Facebook Ireland) można znaleźć na stronie https://www.facebook.com/about/privacy .
 8. Google LLC. (lub jej spółek zależnych), która dostarcza Whirlpool, w ramach usług Google Ads, technologie śledzenia, dzięki którym w Google LLC wyświetla spersonalizowane reklamy lub formularze internetowe, w których można zapisać się na komunikację handlową od Whirlpool. Te technologie śledzenia (piksel remarketingowy i Google Analytics zintegrowane z Google Ads) śledzą Państwa zachowanie i zainteresowania na Stronie Internetowej, przekazując odpowiednie informacje do Google LLC. Google LLC., również w połączeniu z informacjami, które już posiada na Państwa temat, może wyświetlać Państwu reklamy produktów Whirlpool, spersonalizowane na podstawie Państwa zainteresowań (tzw. remarketing), lub formularze internetowe, za pomocą których możesz zapisać się na komunikację handlową od Whirlpool (tzw. Lead Form), Państwu lub użytkownikom Google LLC. którzy mają cechy i/lub zainteresowania podobne do Państwa W przypadku przetwarzania opisanego powyżej (w tym przetwarzania Państwa danych osobowych, podanych za pośrednictwem formularzy internetowych (usługa Lead Form), Whirlpool i Google LLC. działają jako autonomiczni administratorzy. Dane kontaktowe Google LLC i jej inspektora ochrony danych, a także dalsze informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Google LLC można znaleźć pod adresem https://policies.google.com/privacy .
 9. Awin AG, która udostępnia Whirlpool technologię śledzącą w ramach działań marketingu afiliacyjnego. Wydawcy afiliacyjni umieszczają na swoich stronach internetowych reklamy Whirlpool, a po kliknięciu na reklamę są Państwo przekierowywani na stronę internetową, która za pomocą technologii śledzącej udostępnionej przez Awin AG rozpoznaje, czy strona źródłowa należy do wydawcy afiliacyjnego i weryfikuje, czy dokonują Państwo zakupu. W przypadku przetwarzania dokonywanego wspólnie z Awin AG, Whirpool I Awin AG występują jako współadministratorzy danych i dla tego celu zawarliśmy umowę o współadministrowaniu, która określa nasze obowiązki w zakresie przestrzegania zobowiązań wynikających z RODO (której treści można zażądać, wysyłając e-mail na adres data_protection_emea@whirlpool.com). Mogą Państwo kierować swoje zapytania lub dochodzić swoich praw w odniesieniu do przetwarzania danych wykonywanego w ramach współadministrowania od każdego ze współadministratorów osobno. Dane kontaktowe Awin AG i jego Inspektora Ochrony Danych, jak również więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Awin AG znajdą Państwo pod adresem https://www.awin.com/it/privacy .

Pełna lista podmiotów przetwarzających dane Whirlpool może być udostępniona na żądanie przesłane za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: data_protection_emea@whirlpool.com.

5 PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Każdorazowo w sytuacji, gdy Państwa dane osobowe będą przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w ramach Grupy Whirlpool lub poza nią), proces ten będzie odbywać się zgodnie z RODO, w tym, gdy:

 1. w stosunku do kraju, do którego przekazywane są dane osobowe, Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO; lub
 2. odpowiednie zabezpieczenia zostały zapewnione przez lub na rzecz spółki z Grupy Whirlpool eksportującej Państwa dane osobowe, zgodnie z art. 46 - 48 RODO, w tym, bez ograniczeń, gdy podpisaliśmy z importerem danych standardowe klauzule umowne określone przez Komisję Europejską. W każdym przypadku przekazywania danych w oparciu o jeden z instrumentów wskazanych w art. 46 - 48 RODO, przekazaniu będą towarzyszyć dodatkowe środki umowne, organizacyjne i techniczne, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia stopnia ochrony danych osobowych równoważnego ze stopniem ochrony gwarantowanym w Unii Europejskiej.
  Mogą Państwo zażądać kopii informacji dotyczących stosowanych przez nas zabezpieczeń w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail na adres: data_protection_emea@whirlpool.com.

6. NIELETNI PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA

Strona Internetowa, Aplikacje i Urządzenia Podłączone nie są skierowane do użytkowników będących osobami poniżej 18 roku życia, a Whirlpool nie zbiera celowo danych osobowych takich osób.

7. PAŃSTWA UPRAWNIENIA

Nazwa uprawnienia Opis
1. Prawo do informacji (art. 13,14 RODO) Prawo do bycia informowanym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych
2. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO) Prawo dostępu do danych osobowych. Prawo to umożliwia uzyskanie potwierdzenia, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak - również do uzyskania do nich dostępu oraz otrzymania ich kopii.
3. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO) Prawo do żądania aktualizacji lub sprostowania danych osobowych, które przechowujemy na Państwa temat. Prawo to pozwala skorygować niekompletne lub niedokładne dane osobowe, możemy być jednak zmuszeni do zweryfikowania prawidłowości nowych danych, które zostały nam przez Państwa dostarczone.
4. Prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO) Prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych. Prawo to pozwala Państwu żądać od nas usunięcia danych osobowych, które Państwa dotyczą, pod warunkiem, że wystąpiły przesłanki wymienione w art. 17 RODO.
5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) Prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. To prawo pozwala Państwu żądać od nas ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą, w przypadkach przewidzianych w art. 18 RODO.
6. Prawo do wycofania zgody (art. 7 RODO) Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, mają Państwo prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem tej zgody.
7. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) Prawo do przenoszenia danych. Prawo to umożliwia Państwu zwrócenie się do nas z żądaniem dostarczenia Państwa danych osobowych sobie lub wskazanemu podmiotowi trzeciemu. Państwa dane osobowe zostaną dostarczone w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu elektronicznego formacie. Mogą Państwo skorzystać z tego prawa, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub jeśli jest niezbędne do wykonania umowy, której Państwo są stroną (lub jeśli przetwarzanie odbywa się w ramach czynności poprzedzających zawarcie takiej umowy, podjętych na Państwa żądanie) i odbywa się w sposób zautomatyzowany. Niezależnie od powyższego, w przypadku, jeśli prawo to naruszałoby prawa i wolności innych osób, nie będą Państwo mogli z niego skorzystać.
8. Prawo do złożenia skargi (art. 77, 79 RODO) Prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych osobowych działającego w państwie członkowskim, w którym Państwo zamieszkują, pracują lub w państwie, w którym Państwa zdaniem doszło do naruszenia RODO, a także prawo do złożenia środka ochrony prawnej przed sądem.
9. Prawo do wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania całości lub części Państwa danych osobowych, jeżeli przetwarzanie opiera się w oparciu o uzasadniony interes Whirlpool (lub strony trzeciej) oraz jeżeli, w świetle Państwa szczególnej sytuacji, chcą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, ponieważ uważają Państwo, że wpływa ono na Państwa podstawowe prawa i wolności. W niektórych przypadkach możemy nadal przetwarzać Państwa dane osobowe, jeśli wykażemy ważne uzasadnione podstawy, które będą nadrzędne wobec Państwa praw i wolności, lub jeśli przetwarzanie będzie konieczne do ustalenia, wykonania lub obrony naszych roszczeń. Jeżeli jednak sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu swoich danych osobowych w celach marketingowych, nie będziemy mogli kontynuować przetwarzania Państwa danych w takich celach.


Jeśli chcą Państwo skorzystać z powyższych praw lub zwrócić się do nas z jakimikolwiek pytaniami dotyczącymi przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt

 • korzystając z naszego formularza kontaktowego (jeśli jest dostępny);
 • wysyłając wiadomość e-mail na adres data_protection_emea@whirlpool.com;
 • wysyłając list pocztą na adres Whirlpool wskazany powyżej z dopiskiem "do wiadomości Inspektora Ochrony Danych".

Jeśli w Państwa ocenie wybrane kwestie dotyczące prywatności lub wykorzystania danych osobowych nie zostały przez nas należycie rozwiązane, mogą Państwo również skontaktować się z naszym amerykańskim zewnętrznym dostawcą usług rozstrzygania sporów (bezpłatnie) pod adresem: https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

9. AKTUALIZACJE I ZMIANY

Nasza Polityka prywatności podlega ciągłemu przeglądowi i może być co określony czas aktualizowana. Jeśli wprowadzimy w niej istotne zmiany, poinformujemy Państwa o tych zmianach, wysyłając powiadomienie pocztą elektroniczną przed datą wejścia tych zmian w życie.

Polityka prywatności pozostaje aktualna od lutego 2022 roku.


OneTrust Logo

Odbierz 50 zł rabatu