Darmowa dostawa z wniesieniem

5% rabatu za zapisanie się do newslettera

Aż 30 dni na zwrot produktu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Regulamin precyzuje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, Usług Elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę, a także zasady składania Zamówień oraz zawierania i realizacji Umów Sprzedaży lub innych umów ze Sprzedawcą. W razie wątpliwości lub pytań dotyczących treści Regulaminu zachęcamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta.

I. DEFINICJE

 1. Zwroty użyte w Regulaminie pisane wielką literą, mają następujące znaczenie:

a) AKTY PRAWNE - przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego w dacie zawarcia Umowy o Świadczenie Usług, Umowy Sprzedaży lub innych umów ze Sprzedawcą, z uwzględnieniem ich ewentualnych zmian, które nastąpią w okresie obowiązywania tych umów, jak również przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego, które wejdą w życie w okresie obowiązywania tych umów;
b) BOK - Biuro Obsługi Klienta, za pośrednictwem którego możliwe jest udzielanie Klientom informacji, np. na temat Produktów i treści Regulaminu. Kontakt z Biurem Obsługi Klienta możliwy jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-18, pod wskazanymi numerami telefonów (jeżeli zostały przewidziane) lub adresem e-mail wskazanymi w zakładce POMOC na stronie Sklepu Internetowego, a także przy pomocy formularza kontaktowego. Koszt połączenia z Biurem Obsługi Klienta - opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora;
c) CENA - określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota brutto (zawierająca podatek) należna Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy oraz innych wybranych przez Klienta usług (np. Usługi Dodatkowe), chyba że warunki aktualnych promocji stosowanych przez Sklep Internetowy stanowią inaczej;
d) DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
e) HASŁO - ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Rejestracja Konta wymaga dwukrotnego powtórzenia Hasła w celu umożliwienia wykrycia i skorygowania ewentualnych błędów. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w poufności. Sprzedawca udostępnia Klientowi wielokrotną możliwość zmiany Hasła. Sprzedawca w zależności od swojej decyzji może udostępnić Klientowi mechanizm tzw. odzyskania zapomnianego Hasła;
f) KLIENT – (i) osoba fizyczna powyżej 18 roku życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, lub (ii) osoba prawna, lub (iii) jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną;
g) KODEKS CYWILNY - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.);
h) KONSUMENT – Klient będący osoba fizyczną dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
i) KONTO - Usługa Elektroniczna udostępniana Klientowi w ramach Sklepu Internetowego, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i powiązanego z nim Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień, a także innych usług udostępnianych Klientowi przez Sprzedawcę;
j) KOSZYK – Usługa Elektroniczna udostępniana Klientowi w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności umożliwiająca łatwe złożenie Zamówienia na wybraną ilość Produktów, prezentowanie podsumowania Ceny poszczególnych Produktów oraz łącznej Ceny za wszystkie Produkty, a także łączną wartość Zamówienia. W celu zapewnienia najwyższej jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę, Sprzedawca ma możliwość wprowadzenia limitu Produktów lub limitu łącznej Ceny Produktów możliwych do dodania w ramach jednego Zamówienia. Jeżeli ustalony limit zostanie przekroczony, Klient zostanie o tym poinformowany za pomocą komunikatu wyświetlonego w ramach Sklepu Internetowego;
k) LOGIN - adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu Internetowego podczas tworzenia Konta;
l) NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna umożliwiająca Klientowi otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych, w szczególności o Produktach, Sklepie Internetowym, w tym nowościach i aktualnych promocjach, na podany przez Klienta adres e-mail, za wyraźną zgodą Klienta;
m) PRODUKT - dostępna w ofercie Sklepu Internetowego rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, za zapłatą Ceny. Wszystkie Produkty prezentowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe;
n) PRZEDSIĘBIORCA - Klient, niebędący Konsumentem, który zawiera Umowę Sprzedaży lub Umowę o Świadczenie Usług / ew. inną umowę ze Sprzedawcą w celu związanym bezpośrednio lub pośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;
o) REGULAMIN / UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG - niniejszy dokument określający zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego, w szczególności zasady utworzenia Konta, składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży / ew. innych umów ze Sprzedawcą, oraz korzystania z innych usług udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
p) SKLEP INTERNETOWY - platforma prowadzona przez Sprzedawcę, umożliwiająca składanie Zamówień przez Klienta, zawieranie Umów Sprzedaży / ew. innych umów ze Sprzedawcą, oraz świadczenie usług przez Sprzedawcę, dostępna pod adresem internetowym: whirlpool.pl;
q) SPRZEDAWCA - Whirlpool Polska Appliances spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. 1 sierpnia 6a, 02-134 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy, pod numerem KRS 0000597710, NIP 5223052427, REGON: 36362610300000, kapitał zakładowy 210 648 000,00 zł, adres strony internetowej:whirlpool.pl, tel. 22 244 1000 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora);
r) TREŚĆ - element tekstowy, graficzny lub multimedialny (np. informacja o Produkcie, jego fotografia, opis) w tym utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.) oraz wizerunek osoby fizycznej, jaki jest zamieszczany i rozpowszechniany w ramach Sklepu Internetowego przez Sprzedawcę;
s) UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktu za zapłatą Ceny powiększonej o opłaty dodatkowe, w tym koszty dostawy oraz koszty innych usług dodatkowych w przypadku ich zamówienia (np. Usługa Dodatkowa), której warunki określa w szczególności Regulamin. Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w Regulaminie;
t) USŁUGA DODATKOWA – odpłatna usługa dodatkowa, świadczona na rzecz Klienta przez Sprzedawcę na zasadach przewidzianych w Regulaminie. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Dodatkowej jest możliwe wyłącznie w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego (tj. nie ma możliwość zawarcia umowy o świadczenie Usługi Dodatkowej bez zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego). Zakres dostępnych Usług Dodatkowych może być uzależniony od miejsca dostawy lub sposobu dostawy wybranego przez Klienta;
u) USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zgodnie z Regulaminem. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty;
v) USŁUGA PODŁĄCZENIA – Usługa Dodatkowa polegająca na podłączeniu oraz uruchomieniu Produktu w celu zweryfikowania czy Produkt działa, usługa jest świadczona na zasadach przewidzianych w Regulaminie;
w) WYMAGANIA TECHNICZNE - minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych oraz zawarcia Umowy Sprzedaży / ew. innych umów ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, tj.: posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet o przepustowości minimalnej umożliwiającej płynne odświeżanie stron www, posiadającego minimalną rozdzielczość ekranu 1930x1080 pikseli, wyposażonego chociaż w jedną z następujących przeglądarek internetowych: Chrome w wersji i wyższej, Internet Explorer w wersji 11 i wyższej, Firefox w wersji 70 i wyższej, Edge w wersji 17 i wyższej, Safari w wersji 8 i wyższej, Opera w wersji 80 i wyższej, obsługującą Java Script oraz umożliwiającą zapisywanie plików cookie. By korzystać ze Sklepu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych, Klient musi posiadać ważny / aktywny adres e-mail oraz urządzenie umożliwiające poprawne wypełnianie formularzy elektronicznych. By zawrzeć Umowę Sprzedaży Klient musi posiadać aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie, umożliwiające właściwe wypełnienie formularzy elektronicznych;
x) ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli składane Sprzedawcy przez Klienta, w szczególności w formie elektronicznej, określające wybrany Produkt lub Produkty, co do których Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży, a także zawierające dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. W ramach jednego Zamówienia Klient może złożyć kilka ofert zakupu Produktu. W ramach Zamówienia Klient ma także możliwość złożenia oferty zawarcia umowy w zakresie wybranej Usługi Dodatkowej;
y) ZUŻYTY SPRZĘT – zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstwa domowego w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1893). Na zasadach określonych w Regulaminie, przy dostawie zamówionego Produktu istnieje możliwość, aby Sprzedawca odebrał od Klienta Zużyty Sprzęt, o ile jest on tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co zamówiony przez Klienta Produkt.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących Konsumentami, jaki i Przedsiębiorców.
 2. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta oraz składania Zamówień i zawierania Umów Sprzedaży, a także może okazać się konieczna w celu korzystania z innych Usług Elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę.
 3. Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym, a także w Newsletterze stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.
 4. Klient może składać Zamówienia bez konieczności utworzenia Konta.
 5. Korzystanie z Usług Elektronicznych jako usług świadczonych drogą elektroniczną, może wiązać się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak rozpowszechnienie danych Klienta, uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione lub utrata danych Klienta. Sprzedawca oraz Klient są zobowiązani podejmować działania mające na celu minimalizację tych ryzyk. Sprzedawca w szczególności stosuje odpowiednie zabezpieczenia, o których mowa w Regulaminie, a Klient zobowiązany jest nie udostępniać osobom nieupoważnionym Loginu i Hasła. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w szczególności korzystanie z Usług Elektronicznych i zawieranie Umów Sprzedaży jest możliwe pod warunkiem spełnienia Wymagań Technicznych przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient.
 6. Korzystanie ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówień, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych), zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.
 7. Sprzedawca może powierzyć wykonywanie swoich poszczególnych obowiązków lub bieżącą obsługę Sklepu Internetowego podwykonawcom. Sprzedawca dokłada starań, aby nie miało to wpływu na zakres oraz jakość Usług Elektronicznych.

III. USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu Internetowego świadczy na rzecz Klientów nieodpłatnie w szczególności następujące Usługi Elektroniczne:
  a) Konto;
  b) przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień;
  c) umożliwianie Klientom składania Zamówień i zawierania Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w Regulaminie;
  d) umożliwienie korzystania z Koszyka;
  e) umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych w ramach Sklepu Internetowego;
  f) umożliwienie Klientowi dodawania własnych treści w ramach Sklepu Internetowego za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności (np. opinia o Produkcie, zdjęcie Produktu);
  g) Newsletter.
 2. Umowa o Świadczenie Usług w zakresie Konta zostaje zawarta z chwilą łącznego spełnienia następujących warunków: (i) skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta (przesłania Sprzedawcy) formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta, (ii) akceptacji Regulaminu, oraz (iii) potwierdzenia przez Klienta zawarcia Umowy o Świadczenie Usług poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta w toku rejestracji. Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 3. Sprzedawca może odmówić zarejestrowania Konta, jeżeli Klient narusza postanowienia ust. 6 lit. a, b, c, f, g poniżej.
 4. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka. Koszyk ma charakter jednorazowy, jest świadczony nieodpłatnie oraz ulega zakończeniu z chwilą złożenia lub zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta. W zależności od dostępnych funkcjonalności Koszyk może zapamiętywać informacje o Produktach wybranych przez Klienta również po zakończeniu sesji przeglądarki, ale nie zapewnia dostępności egzemplarzy wybranych przez Klienta Produktów w celu umożliwienia złożenia Zamówienia w późniejszym terminie (dodanie Produktu do Koszyka nie oznacza rezerwacji Produktu).
 5. W celu rozpoczęcia świadczenia usługi Newslettera, wymagane jest wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowych przez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa (pola wyboru) w ramach Sklepu Internetowego lub przez kliknięcie odpowiedniego przycisku oraz udostępnienie swojego adresu e-mail w odpowiednim polu na stronie Sklepu Internetowego, a następnie kliknięcie linku aktywacyjnego przesłanego na wskazanych adres e-mail (moment rozpoczęcia świadczenia usługi Newslettera). Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newslettera (wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych).
 6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a) podawania w Zamówieniu oraz w ramach Konta wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta, w szczególności podanych Sprzedawcy przez Klienta w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży lub korzystaniem z Usług Elektronicznych, a w przypadku ich zmiany do niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych;
  b) korzystania z Usług Elektronicznych w sposób zgodny z Aktami Prawnymi, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
  c) korzystania z Usług Elektronicznych w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego;
  d) zachowania w poufności Loginu i Hasła, w szczególności nieudostępniania ich osobom nieupoważnionym. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za utratę danych lub wgląd do danych zapisanych na Koncie, wynikającym z naruszenia powyższego obowiązku przez Klienta;
  e) terminowej zapłaty Ceny oraz innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w pełnej wysokości;
  f) niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu Internetowego jakichkolwiek treści zabronionych przez Akty Prawne, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
  g) niepodejmowania działań takich jak: (i) rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających Akty Prawne (zakaz umieszczania treści bezprawnych), (ii) podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Sklepu Internetowego, (iii) modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę.
 7. Sprzedawca może ze względów technicznych czasowo, nie dłużej jednak niż na 48 godzin wyłączyć wybrane funkcjonalności Sklepu Internetowego w celu ulepszenia Sklepu Internetowego lub poszczególnych jego funkcjonalności, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji. Sprzedawca dołoży starań, aby każdorazowo informować o przerwach technicznych poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie głównej Sklepu Internetowego.
 8. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o Świadczenie Usług składane przez Klienta może zostać złożone w szczególności przez przesłanie jego treści Sprzedawcy np. pisemnie na adres Sprzedawcy lub na adres e-mail: sklep@whirlpool.com. Wypowiedzenie Umowy o Świadczenie Usług pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów Sprzedaży oraz umów o świadczenie Usługi Dodatkowej.
 9. Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług z następujących ważnych przyczyn:
  a) sposób korzystania z Usług Elektronicznych jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu Internetowego;
  b) działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich;
  c) Klient narusza postanowienia pkt III ust. 6 Regulaminu;
  d) wystąpienie przypadków wskazanych w pkt XV ust. 1 Regulaminu.
 10. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o Świadczeniu Usług składane przez Sprzedawcę zostanie przesłane na podany przez Klienta adres e-mail.
 11. Termin wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług dla każdej ze stron wynosi 14 dni. Wypowiedzenie Umowy o Świadczenie Usług przez którąkolwiek ze stron jest równoznaczne z usunięciem Konta.
 12. Reklamacje związane z Usługami Elektronicznymi można składać Sprzedawcy np. pisemnie na adres Sprzedawcy lub korzystając z formularza umieszczonego na stronie sklepu internetowego. W zgłoszeniu reklamacji zalecane jest opisanie jej przyczyny, żądania Klienta oraz danych kontaktowych Klienta – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej złożenia, chyba że z Aktów Prawnych wynika inny termin.

IV. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca umożliwia Klientom składanie Zamówień na stronie Sklepu Internetowego. W ramach rozwoju świadczonych usług, Sprzedawca może wprowadzać kolejne sposoby składania Zamówień z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 2. Na stronie każdego Produktu lub Usługi Dodatkowej określone są główne cechy świadczenia na rzecz Klienta z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem.
 3. Klient składa Zamówienie w Sklepie Internetowym w następujących krokach:
  a) dodanie wybranych Produktów lub Produktów wraz z Usługami Dodatkowymi do Koszyka oraz przejście do formularza Zamówienia w celu wypełnienia szczegółowych danych;
  b) wypełnienie formularza Zamówienia wymaganymi danymi do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, a także umowy o świadczenie Usługi Dodatkowej w przypadku wyboru Usługi Dodatkowej przez Klienta. W przypadku Przedsiębiorców konieczne jest podanie także numeru identyfikacji podatkowej (NIP);
  c) wybór sposobu zapłaty Ceny za wybrane Produkty oraz ewentualnych dodatkowych kosztów (np. w związku z Usługą Dodatkową) oraz metody dostawy;
  d) akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa (pola wyboru) – na tym etapie Klientowi zostanie zaprezentowane podsumowanie Zamówienia;
  e) przesłanie Zamówienia przez Klienta do Sprzedawcy za pomocą odpowiedniego przycisku;
  f) w przypadku płatności za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, Klient może zostać przekierowany na jego stronę w celu dokonania płatności.
 4. Po weryfikacji otrzymanego Zamówienia, Sprzedawca wysyła do Klienta wiadomość e-mail z:
  a) potwierdzeniem przyjęcia jednej lub kilku poszczególnych ofert, złożonych w ramach Zamówienia, albo
  b) informacją o braku możliwości przyjęcia wszystkich ofert Klienta, w tym również w zakresie określonych form płatności lub dostawy, z ważnych przyczyn, w szczególności z uwagi na brak dostępności Produktu, brak płatności za Zamówienie.
 5. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości Sprzedawcy wskazanej w ust. 4 lit. a powyżej w zakresie wskazanych w niej Produktów. Niniejszy ustęp należy stosować odpowiednio do umowy o świadczenie Usługi Dodatkowej, jeżeli Klient zdecydował się na jej zamówienie w związku z zamówieniem wybranego Produktu.
 6. Łączna wartość Zamówienia obejmuje Cenę, koszty dostawy oraz ewentualnie dodatkowe koszty np. w przypadku zamówienia Usług Dodatkowych. O łącznej wartości Zamówienia Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym w chwili przesłania Zamówienia do Sprzedawcy za pomocą odpowiedniego przycisku.
 7. Promocje obowiązujące w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile warunki aktualnie obowiązujących promocji nie stanowią inaczej.

V. SPOSOBY DOSTAWY

 1. Dostawa Produktu dostępna jest jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostępne metody dostawy Produktu są prezentowane Klientowi na stronie Sklepu Internetowego, a także w chwili składania przez Klienta Zamówienia.
 3. Dostępne metody dostawy mogą zależeć od wybranego sposobu płatności lub Produktu, mogą one ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Produkty lub Usługi Dodatkowe nimi objęte.
 4. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, a wysokość końcowej opłaty może zależeć od wybranego przez Klienta Produktu. Sprzedawca może w wybranym przez siebie czasie określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której dostawa Produktów objętych Umową Sprzedaży jest darmowa.
 5. Na łączny termin dostarczenia Klientowi Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczenia Produktu przez przewoźnika. Termin dostawy jest liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy, nie jest jednak dłuższy niż 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku jednoczesnego złożenia Zamówienia na kilka Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. W przypadku jednoczesnego złożenia Zamówienia na kilka Produktów o różnych terminach dostawy Sprzedawca może w zależności od swojej decyzji wysyłać Produkty oddzielnie, o czym poinformuje Klienta w potwierdzeniu Zamówienia.
 6. Czas doręczenia Produktu przez przewoźnika jest uzależniony od wybranej przez Klienta metody dostawy i jest prezentowany na stronie Sklepu Internetowego.

VI. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi różne sposoby płatności w związku ze złożonym Zamówieniem (zawartymi umowami w ramach Zamówienia). Dostępne metody płatności są prezentowane Klientowi na stronie Sklepu Internetowego, a także w chwili składania przez Klienta Zamówienia.
 2. Dostępne metody płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy lub Produktu. Dostępne metody płatności mogą się także zmieniać w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych zewnętrznych dostawców usług płatniczych.
 3. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności od Klienta, Sprzedawca może skontaktować się z nim w celu przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności przez Klienta w ciągu 3 dni od złożenia Zamówienia, a następnie we wskazanym dodatkowym terminie spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty.
 4. Przedsiębiorca upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy oraz wyraża zgodę na ich przesyłanie, w tym udostępnianie, w formie elektronicznej.

VII. USŁUGI DODATKOWE

 1. Sprzedawca może udostępnić Klientom możliwość skorzystania z Usług Dodatkowych (np. Usługa Podłączenia). Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Dodatkowej jest możliwe wyłącznie w ramach składania Zamówienia na Produkt za pośrednictwem Sklepu Internetowego (tj. nie ma możliwości zawarcia umowy o świadczenie Usługi Dodatkowej bez zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego). Szczegółowe informacje dotyczące Usług Dodatkowych, w szczególności ich koszt, są prezentowane w ramach Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie Usługi Dodatkowej uważana jest za wykonaną w momencie, gdy Usługa Dodatkowa została zrealizowana.
 2. W przypadku zamówienia przez Klienta Usługi Podłączenia, Sprzedawca wykona Usługę Podłączenia w miejscu dostawy Produktu. Podłączenie stanowi uruchomienie Produktu w celu zweryfikowania czy Produkt działa (przy czym nie są poddane testom wszystkie funkcjonalności Produktu).
 3. Podłączenie Produktu może nastąpić wyłącznie wraz z dostawą zamówionego Produktu – to znaczy w tym samym terminie. Nie jest możliwe zamówienie samej Usługi Podłączenia bez złożenia Zamówienia na Produkt.
 4. Usługa Podłączenia dotyczy wyłącznie zamówionego Produktu, Sprzedawca nie świadczy usług montażu i instalacji innych urządzeń (w tym urządzeń wcześniej zakupionych bez Usługi Podłączenia lub urządzeń marki Sprzedającego zakupionych za pośrednictwem innych dystrybutorów).
 5. Usługa Podłączenia nie stanowi instalacji Produktu, to znaczy:
  a) nie obejmuje żadnych prac o charakterze budowlanym lub wykończeniowym / remontowym (przykładowo takich, które wymagają instalacji wodno-kanalizacyjnej);
  b) nie obejmuje okablowania czy też zapewnienia dodatkowych elementów / części / przyłączy niebędących wyposażeniem Produktu.
 6. Klient zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich warunków do realizacji Usługi Podłączenia, to znaczy:
  a) przygotowania miejsca, w którym ma zostać podłączony Produkt;
  b) odłączenia poprzedniego urządzenia;
  c) podłączenie Produktu zostanie wykonane do istniejących instalacji w odległości jednego metra od Produktu (półtora metra w przypadku kuchenek gazowych lub dwupaliwowych).
 7. Usługa Podłączenia obejmuje jednokrotny test Produktu.
 8. Realizacja Usługi Podłączenia nowego Produktu nie będzie możliwa w przypadku, gdy:
  a) brak jest niezbędnych przyłączy elektrycznych / gazowych / kanalizacyjnych;
  b) jakiekolwiek zasilanie elektryczne / gazowe / kanalizacyjne pozostaje nieodpowiednie do wykorzystania, w tym zwłaszcza stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa lub nie przejdzie testu przeprowadzonego przez osobę przeprowadzającą Usługę Podłączenia lub zostanie uznane za nieodpowiednie lub stanowiące zagrożenie;
  c) wymagane są mechaniczne regulacje Produktu;
  d) istnieją wątpliwości co do bezpieczeństwa odłączenia poprzedniego urządzenia.
 9. Usługa Podłączenia zawiera w sobie usługę rozpakowania Produktu. Usługa Podłączenia nie obejmuje segregacji i wyrzucenia śmieci i innych odpadów powstałych w związku z podłączeniem.
 10. Usługa Podłączenia realizowana jest wyłącznie w przypadku wyboru dostawy wraz z wniesieniem Produktu do lokalu.
 11. Reklamacje związane z Usługami Dodatkowymi można składać Sprzedawcy np. pisemnie na adres Sprzedawcy lub korzystając z dedykowanego formularza na stronie. W zgłoszeniu reklamacji zalecane jest opisanie jej przyczyny, żądania Klienta oraz danych kontaktowych Klienta – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej złożenia, chyba że z Aktów Prawnych wynika inny termin.

VIII. ZUŻYTY SPRZĘT

 1. Sprzedawca, dostarczając Klientowi Produkt, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru Zużytego Sprzętu, o ile Zużyty Sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co zamówiony Produkt (Produkt, który jest przedmiotem zawartej Umowy Sprzedaży). Klient zainteresowany odbiorem Zużytego Sprzętu ma możliwość wybrania opcji nieodpłatnego odbioru Zużytego Sprzętu poprzez odznaczenie właściwego pola przy składaniu Zamówienia.
 2. Odbiór Zużytego Sprzętu może nastąpić wyłącznie w miejscu dostawy dostarczonego Produktu (tj. w przypadku nieskorzystania z usługi wniesienia dostarczanego Produktu do lokalu, odbiór zużytego Sprzętu będzie możliwy wyłącznie pod adresem wskazanego budynku).
 3. Odbiór Zużytego Sprzętu może nastąpić co do zasady wyłącznie wraz z dostawą zamówionego Produktu – to znaczy w tym samym terminie. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności podyktowanych możliwościami logistycznymi Sprzedawcy lub podmiotów z nim współpracujących, odbiór Zużytego Sprzętu może nastąpić w innym terminie uzgodnionym z Klientem.
 4. Sprzedawca odbierze nieodpłatnie od Klienta Zużyty Sprzęt w ilości odpowiadającej ilości zamówionych przez Klienta Produktów – co oznacza, że Sprzedawca odbierze nieodpłatnie od Klienta wyłącznie jeden egzemplarz Zużytego Sprzętu na każdy egzemplarz dostarczanego Produktu tego samego rodzaju i pełniącego te same funkcje co dostarczany Produkt (przykładowo przy zamówieniu pralki Sprzedawca odbierze tylko jedną zużytą pralkę, w przypadku zamówienia pralki oraz suszarki Sprzedawca odbierze jedną zużytą pralkę i jedną zużytą suszarkę).
 5. Zużyty Sprzęt przeznaczony do odbioru przez Sprzedawcę powinien zostać przygotowany przez Klienta do bezpiecznego odbioru przez Sprzedawcę, to znaczy Zużyty Sprzęt powinien:
  a) zostać bezpiecznie odłączony od wszelkiej instalacji (elektronicznej, gazowej, wodnej, odpływów i innych przyłączy), przy czym dla zachowania bezpieczeństwa rekomendowane jest rozważenie przez Klienta skorzystania z pomocy fachowca;
  b) zostać przygotowany do bezpiecznego odbioru - przykładowo w przypadku lodówki i/lub zamrażarki poprzez jej rozmrożenie, w przypadku pralki usunięcie wody (w tym z bębna i węży), w przypadku urządzeń nagrzewających się – poprzez ich ostudzenie);
  c) zostać opróżniony z wszelkich przedmiotów i rzeczy znajdujących się na lub w Zużytym Sprzęcie;
  d) pozostawać w miejscu dostępnym do odbioru – co znaczy, że wszelkie zabezpieczenia, zabudowa lub inne przedmioty utrudniające odbiór powinny zostać usunięte;
  e) być gotowy do odbioru w dniu oznaczonym jako dzień dostarczenia zamówionego Produktu lub terminie indywidualnie uzgodnionym z Klientem;
  f) być kompletny – Klient nie powinien dokonywać demontażu jakichkolwiek części Zużytego Sprzętu. Za niekompletny zużyty sprzęt uważa się zużyty sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu.
 6. Przekazany Zużyty Sprzęt nie podlega zwrotowi (również w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub złożenia reklamacji).
 7. Sprzedawca będzie realizował odbiór Zużytego Sprzętu za pośrednictwem przewoźnika lub podmiotu trzeciego.
 8. Niniejszy punkt Regulaminu stanowi realizację obowiązku informacyjnego wynikającego z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zakres obowiązków Sprzedawcy opisany w niniejszym punkcie Regulaminu wynika z obowiązków prawnych nałożonych na Sprzedawcę na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

IX. REKLAMACJE

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
 2. Produkty oferowane w ramach Sklepu Internetowego są objęte gwarancją producenta. Szczegółowe warunki gwarancji, czas jej trwania oraz zasad kontaktu z podmiotem udzielającym gwarancji (gwarant) są podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu.
 3. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Produkt bez wad.
 4. Reklamacja związana z zakupionym Produktem może zostać złożona przez Konsumenta w szczególności poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej whirlpool.pl, pisemnie na adres: Dział Reklamacji Whirlpool, ul. Dąbrowskiego 216, 93-321 Łódź lub telefonicznie pod nr 22 244 1000. Zwykle celowe jest dostarczenie Sprzedawcy Produktu razem z reklamacją, w celu umożliwienia Sprzedawcy jego zbadania.
 5. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Konsument może z uwzględnieniem przepisów Kodeksu cywilnego:
  a) złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona Cena powinna pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
  b) żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 6. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany sprzedanego Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 7. Sprzedawca zaleca podanie przez Konsumenta w opisie reklamacji: (i) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (ii) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (ii) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim są jedynie zaleceniem i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem przedmiotowego zalecenia.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu Ceny, określając kwotę, o którą Cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 9. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Konsumenta lub do wykonania uprawnień Konsumenta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Konsument zobowiązany jest dostarczyć Produkt na koszt Sprzedawcy na adres wskazany przez Sprzedawcę. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Konsumenta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Konsument może zostać poproszony o udostępnienie Sprzedawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu w miejscu, w którym Produkt się znajduje, a dodatkowo może zostać poproszony o udostępnienie Sprzedawcy zdjęć Produktu
 10. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Produktu przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

X. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Sprzedawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sprzedawcę na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.
 2. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w obowiązujących przepisach prawa. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
  b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą;
  c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów);
  d) Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi również źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

XI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa, w terminie:
  a) 14 dni od dnia, o którym mowa w ust. 5 poniżej („Ustawowe prawo odstąpienia”);
  b) od 15 dnia do 30 dnia od dnia, o którym mowa w ust. 5 poniżej („Umowne prawo odstąpienia”).
 2. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Konsumenta oświadczenia Sprzedawcy przed jego upływem. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od umowy zawartej na odległość (np. Umowy Sprzedaży). Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone na przykład pisemnie na adres: Dział Reklamacji Whirlpool, ul. Dąbrowskiego 216, 93-321 Łódź, lub za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności Konta / Sklepu Internetowego (dedykowany formularz). W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 3. W sytuacji, gdy Konsument wybierze elektroniczną formę odstąpienia od umowy zawartej na odległość (np. Umowy Sprzedaży), Sprzedawca jest zobowiązany do przesłania Konsumentowi potwierdzenia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Sprzedawca prosi o dodanie w miarę możliwości w oświadczeniu o odstąpieniu numeru Zamówienia lub rachunku – może to przyspieszyć obsługę złożonego oświadczenia o odstąpieniu.
 5. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która:
  a) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części, albo
  b) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.
  W przypadku innych umów zawartych na odległość bieg terminu rozpoczyna się od dnia zawarcia danej umowy.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów w wysokości przekraczającej koszt najtańszego zwykłego sposobu dostawy.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu tytułem odstąpienia od umowy tj. w szczególności koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania Produktu. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument zwraca Produkt na adres: Rohlig Suus, Al. Generała Władysława Sikorskiego 81, 97-300 Piotrków Trybunalski. Sprzedawca prosi o dołączenie w miarę możliwości dowodu zakupu Produktu.
 9. W przypadku Ustawowego oraz Umownego prawa odstąpienia Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru oraz cech zakupionego Produktu.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: (i) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (ii) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (iii) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; (iv) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (v) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (vi) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (vii) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (vii) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 11. Skuteczne odstąpienie przez Klienta od umowy o świadczenie Usługi Dodatkowej nie skutkuje odstąpieniem od zawartej Umowy Sprzedaży. Skuteczne odstąpienie przez Klienta od Umowy Sprzedaży skutkuje wygaśnięciem umowy o świadczenie Usługi Dodatkowej, chyba że umowa o świadczenie Usługi Dodatkowej została już wykonana.

XII. DANE OSOBOWE

 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Klientów. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu złożenia Zamówienia, w tym zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, a także do korzystania z Usług Elektronicznych, w szczególności w postaci Konta.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klienta znajdują się w Polityce Prywatności https://www.whirlpool.pl/informacja-o-ochronie-prywatnosci.

XIII. LICENCJA

 1. Wszelkie i wyłączne prawa do Treści umieszczanych w ramach Sklepu Internetowego przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, w szczególności elementy graficzne, logotypy, nazwy, oprogramowanie, oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom współpracującym ze Sprzedawcą. Klient jest uprawniony do korzystania z Treści nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu Internetowego, wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego, bez ograniczeń terytorialnych.
 2. Korzystanie z Treści w innym zakresie niż przewidziany w pkt XIII Regulaminu jest możliwe wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.
 3. Klient, umieszczając w ramach Sklepu Internetowego jakiekolwiek treści udziela Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie tych treści, bez ograniczeń terytorialnych. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy o Świadczenie Usług, Umowy Sprzedaży, lub innych umów zawartych między Klientem a Sprzedawcą, a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W zakresie, w którym Klient nie jest uprawniony do udzielania licencji, o których mowa w niniejszym ust. 3, Klient zobowiązuje się uzyskać dla Sprzedawcy takie odpowiednie licencje.
 4. Klient nie jest uprawniony w szczególności do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w Sklepie Internetowym, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.

XIV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Postanowienia punktu XIV Regulaminu odnoszą się wyłącznie do Przedsiębiorców oraz mają pierwszeństwo względem pozostałych postanowień Regulaminu.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub innych umów zawartych z Przedsiębiorcą w terminie 14 dni od dnia zawarcia danej umowy. Odstąpienie takie może nastąpić bez podania przyczyny, zaś Przedsiębiorca nie może z tego powodu wywodzić żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne dla Przedsiębiorców sposoby płatności, w tym również wymagać dokonania przedpłaty Ceny lub innych kosztów związanych z Zamówieniem w całości albo części. Uprawnienie to jest niezależne od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Przedsiębiorcę korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Przedsiębiorcy zostaje wyłączona.
 6. Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług zawartą z Przedsiębiorcą ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Przedsiębiorcy stosownego oświadczenia w dowolnej formie.
 7. Sprzedawca, a także jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Przedsiębiorcy, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, w tym z tytułu czynu niedozwolonego (chyba że bezwzględnie obowiązującego przepisy prawa stanowią inaczej), chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.
 8. W przypadku ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Przedsiębiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty 5.000 złotych - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie.
 9. Okoliczność, że działanie lub zaniechanie, z którego szkoda wynikła, stanowiło niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, wyłącza roszczenia Przedsiębiorcy o naprawienie szkody z tytułu czynu niedozwolonego.
 10. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą zostają poddane pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 11. Sprzedawca, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, może dokonać w każdym czasie zmiany postanowień Regulaminu, odnoszących się do Przedsiębiorców.
 12. Postanowień punktu XIV Regulaminu nie stosuje się do Przedsiębiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, zawierającymi ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej (PKD), określonego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z wyjątkiem ust. 5 powyżej. Przedsiębiorcom, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, przysługuje w szczególności uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach przewidzianych dla Konsumenta w pkt XI Regulaminu.

XV. ZMIANA REGULAMINU

 1. Sprzedawca ma prawo dokonania zmiany Regulaminu (z wyjątkiem pkt XIV. Regulaminu, który dotyczy Przedsiębiorców i może ulec zmianie w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa) w przypadku wystąpienia przynajmniej jednego z poniżej wskazanych ważnych powodów:
  a) zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  b) zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacja Wymagań Technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
  c) zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem;
  d) zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usług przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez te podmioty dotychczasowych funkcjonalności lub usług, wpływające na wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Sklepu Internetowego, a także za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przy zawieraniu Umowy o Świadczenie Usług w zakresie Konta przez Klienta adres e-mail, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.
 3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia przesłania informacji o zmianie. W przypadku Klientów, którzy zawarli Umowę o Świadczenie Usług w zakresie Konta mają oni prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w zakresie Konta w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla Umów Sprzedaży lub umów dot. Usług Dodatkowych zawartych przez Klienta i Sprzedawcę przed zmianą Regulaminu.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 2022/02/24r.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem.
 4. Treść Regulaminu jest udostępniana Klientowi bezpłatnie w ramach Sklepu Internetowego.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług następuje poprzez przesłanie pocztą elektroniczną wiadomości na adres e-mail podany przez Klienta.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie istotnych postanowień zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia, jego weryfikacji i realizacji. Sprzedawca udostępnia Klientowi dowód zakupu lub fakturę VAT w formie elektronicznej. Treść Umowy Sprzedaży, w tym jej istotne postanowienia, jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sprzedawcy.
 7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, dlatego wszelkie ewentualne wątpliwości Sprzedawca tłumaczy na korzyść Konsumenta.

ZAŁĄCZNIK NR 1 - PRZYKŁADOWY WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat :
Dział Reklamacji Whirlpool, ul. Dąbrowskiego 216, 93-321 Łódź

Ja/My() niniejszym informuję/informujemy() o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy() umowy dostawy następujących rzeczy() umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy()/o świadczenie następującej usługi()

Data zawarcia umowy()/odbioru()
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data

(*) Niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 2 – OGÓLNE WARUNKI PRZEDŁUŻONEJ GWARANCJI

Sprzedawca może umożliwiać Klientom zakup Przedłużonej Gwarancji na Produkt zakupiony w ramach Sklepu Internetowego. Przedłużona Gwarancja to odpłatna usługa (Usługa Dodatkowa) polegająca na udzieleniu dodatkowej ochrony gwarancyjnej po upływie okresu Podstawowej Gwarancji, na warunkach przewidzianych w Ogólnych Warunkach Przedłużonej Gwarancji. Przed zakupem Przedłużonej Gwarancji Klient jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem (Regulamin Sklepu Internetowego Whirlpool.pl, whirlpool.pl/regulamin-sklepu), w tym Ogólnymi Warunkami Przedłużonej Gwarancji, a także Kartą Gwarancyjną whirlpool.pl/pomoc/gwarancja. W razie wątpliwości lub pytań dotyczących Przedłużonej Gwarancji zachęcamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ogólne Warunki Przedłużonej Gwarancji stanowią załącznik do Regulaminu. Pojęcia pisane wielką literą a niezdefiniowane w Ogólnych Warunkach Przedłużonej Gwarancji mają znaczenie, jakie nadaje im Regulamin.
 2. Zwroty użyte w Ogólnych Warunkach Przedłużonej Gwarancji pisane wielką literą, mają następujące znaczenie:
  a) Karta Gwarancyjna – dokument regulujący zasady funkcjonowania Podstawowej Gwarancji, dostępny pod następującym linkiem (link umożliwia pobranie dokumentu w formacie PDF);
  b) Ogólne Warunki Przedłużonej Gwarancji – niniejszy dokument określający zasady funkcjonowania Przedłużonej Gwarancji, w tym zasady zawarcia umowy w zakresie Przedłużonej Gwarancja; Ogólne Warunki Przedłużonej Gwarancji stanowią załącznik do Regulaminu (integralna część Regulaminu);
  c) Przedłużona Gwarancja – Usługa Dodatkowa polegająca na udzieleniu przez Sprzedawcę dodatkowej ochrony gwarancyjnej na Produkt zakupiony za pośrednictwem Sklepu Internetowego, która jest zapewniana po upływie okresu Podstawowej Gwarancji, na warunkach przewidzianych w Ogólnych Warunkach Przedłużonej Gwarancji; Informacje dotyczące Przedłużonej Gwarancji, w szczególności dostępne okresy Przedłużonej Gwarancji oraz jej koszt, są prezentowane w ramach Sklepu Internetowego.
  d) Podstawowa Gwarancja – podstawowa gwarancja udzielana na okres 24 miesięcy, na zasadach oraz przez podmiot określony w Karcie Gwarancyjnej.

II. ZASADY FUNKCJONOWANIA PRZEDŁUŻONEJ GWARANCJI

 1. Przedłużona gwarancja stanowi Usługę Dodatkową, która polega na udzieleniu przez Sprzedawcę dodatkowej ochrony gwarancyjnej na Produkt zakupiony za pośrednictwem Sklepu Internetowego, która jest zapewniania po upływie okresu Podstawowej Gwarancji, przez okres wybrany przez Klienta spośród okresów przewidziany przez Sprzedawcę, na warunkach przewidzianych w Ogólnych Warunkach Przedłużonej Gwarancji.
 2. Do Przedłużonej Gwarancji stosuje się odpowiednio warunki dotyczące Podstawowej Gwarancji określone w Karcie Gwarancyjnej, z uwzględnieniem postanowień oraz odrębności przewidzianych w Ogólnych Warunkach Przedłużonej Gwarancji. Do Przedłużonej Gwarancji w szczególności znajdują zastosowanie postanowienia Karty Gwarancyjnej dotyczące zakresu udzielonej ochrony gwarancji, ograniczenia odpowiedzialności podmiotu udzielającego gwarancję (gwaranta), zobowiązań użytkownika Produktu, wyłączeń, przyczyn wygaśnięcia gwarancji, a także terminów realizacji oraz formy kontaktu z podmiotem udzielającym gwarancji (gwarantem).
 3. Zawarcie umowy w zakresie Przedłużonej Gwarancja jest możliwe wyłącznie w ramach składania Zamówienia na Produkt za pośrednictwem Sklepu Internetowego (tj. nie ma możliwości zawarcia umowy w zakresie Przedłużonej Gwarancji bez zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego). Informacje dotyczące Przedłużonej Gwarancji, w szczególności dostępne okresy Przedłużonej Gwarancji oraz jej koszt, są prezentowane w ramach Sklepu Internetowego.
 4. Klient zobowiązany jest do uiszczenia płatności z tytułu umowy w zakresie Przedłużonej Gwarancji w ramach płatności związanej ze złożonym Zamówieniem, chyba że warunki promocji stosowanej w ramach Sklepu Internetowego stanowią inaczej.
 5. Sprzedawca może przewidzieć różne okresy Przedłużonej Gwarancji, które będą możliwe do nabycia przez Klienta (okresy mogą różnić się w zależności od Produktu). Okres Przedłużonej Gwarancji jest liczony od zakończenia okresu Podstawowej Gwarancji. Dla jednego Produktu można zakupić wyłącznie jedną Przedłużoną Gwarancję. Nie ma możliwości sumowania dostępnych okresów Przedłużonej Gwarancji.
 6. Przedłużona Gwarancja jest świadczona wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i może dotyczyć jedynie Produktów zakupionych za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Klient / użytkownik Produktu korzystający z uprawnień w ramach Przedłużonej Gwarancji jest zobowiązany do przekazania na żądanie Sprzedawcy danych, które umożliwią odpowiednią weryfikację obowiązywania Przedłużonej Gwarancji na dany Produkt (np. numer seryjny Produktu, numer Zamówienia, objawy usterki, dane kontaktowe zgłaszającego usterkę, adres, pod którym znajduje się Produkt).
 7. Przedłużona Gwarancja jest przypisana do konkretnego Produktu zakupionego za pośrednictwem Sklepu Internetowego (konkretny model i numer seryjny) i nie może być przeniesiona na inne urządzenia.
 8. W przypadku wymiany Produktu na nowy, wolny od wad, w ramach Podstawowej Gwarancji, okres Podstawowej Gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego sprzętu, a Przedłużona Gwarancja zostanie przypisana do nowego sprzętu. W przypadku wymiany Produktu na nowy, wolny od wad, w ramach Przedłużonej Gwarancji, nowy sprzęt jest objęty Podstawową Gwarancją, a ponadto Przedłużoną Gwarancją na okres odpowiadający okresowi dodatkowej ochrony gwarancyjnej Produktu w ramach Przedłużonej Gwarancji pozostałej do wykorzystania przez Klienta. W przypadku, gdy nastąpiła wymiana jedynie określonych części Produktu, niniejszy ustęp stosuje się odpowiednio do części wymienionych.
 9. W przypadku wad Produktu uniemożliwiających korzystanie z niego w trakcie trwania Przedłużonej Gwarancji, Przedłużona Gwarancja ulega przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia wady do dnia wykonania naprawy, chyba że Produkt zostanie wymieniony na nowy, wolny od wad.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w Ogólnych Warunkach Przedłużonej Gwarancji mają odpowiednie zastosowanie:
  a) postanowienia Regulaminu, w szczególności dot. prawa Klienta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość (w tym przypadku umowa w zakresie Przedłużonej Gwarancji) (pkt XI Regulaminu), dot. reklamacji dot. Usług Dodatkowych (pkt VII Regulaminu);
  b) powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Przedłużona Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 3. Ogólne Warunki Przedłużonej Gwarancji wchodzą w życie w dniu 24/02/2022.

Odbierz 5% rabatu