Polityka prywatności dla urządzeń z technologią 6th Sense Live

Polityka Prywatności dotycząca Usług Urządzenia Podłączonego Whirlpool w krajach EMEA

 

Polityka Prywatności dotycząca Usług Urządzenia Podłączonego Whirlpool w krajach EMEA

 

 

STRESZCZENIE

Informacje gromadzone przez Whirlpool

 • W przypadku rejestracji Urządzenia Podłączonego prosimy użytkownika o podanie określonych, dotyczących go informacji.

 • W przypadku podłączenia i używania Urządzenia Podłączonego będziemy gromadzić informacje o tym Urządzeniu oraz korzystaniu przez użytkownika z Usług Urządzenia Podłączonego i powiązanych aplikacji oprogramowania.

 

W jaki sposób Whirlpool wykorzystuje i przekazuje zgromadzone informacje

 • Informacje, które zbieramy od użytkowników, wykorzystujemy do zapewnienia Usług Urządzenia Podłączonego, do wykrywania i usuwania usterek oraz do komunikowania się z użytkownikami w sprawie ich konta lub ich urządzenia.

 • Aby pomóc użytkownikowi w jak najlepszym korzystaniu z jego Urządzenia Podłączonego, informacje zbierane od użytkowników możemy wykorzystać do zaproponowania im odpowiednich materiałów eksploatacyjnych i innych produktów, związanych z użytkowaniem przez nich Urządzenia Podłączonego.

 • Nie przekazujemy Danych Osobowych użytkownika niepowiązanym osobom trzecim bez zgody tego użytkownika.

 • Możemy przekazywać dane zbiorcze (które nie obejmują Danych Osobowych użytkowników) naszym podmiotom powiązanym oraz partnerom biznesowym.

 

Poprawianie Danych Osobowych i Rezygnacja

 • Użytkownik może zawsze przeglądać, poprawiać i aktualizować swoje Dane Osobowe, rezygnować z określonych komunikatów z Urządzenia Podłączonego i wiadomości, dezaktywować swoje konto oraz wstrzymać przesyłanie danych ze swojego Urządzenia Podłączonego. Może on również skontaktować się z nami w sprawie swoich Danych Osobowych, z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych poniżej.

 

I. WSTĘP

 

Dziękujemy za wybranie urządzenia podłączonego do domowej sieci wi-fi (“Urządzenie Podłączone”) firmy Whirlpool. Urządzenie Podłączone jest w stanie zapewnić użytkownikowi usługi pomagające w zarządzaniu i utrzymaniu jego Urządzenia Podłączonego. Kiedy takie Urządzenie Podłączone jest podłączone do Sieci Urządzeń Podłączonych Whirlpool, jest w stanie przesyłać informacje do Whirlpool oraz zapewniać użytkownikowi usługi i wiadomości. Ponadto, użytkownicy mogą też korzystać z aplikacji oprogramowania dostarczanych przez Whirlpool, takich jak bezpłatna aplikacja „Bauknecht B-Live” lub „Whirlpool 6th Sense Live” („Aplikacja” lub „Aplikacje”) z urządzenia mobilnego użytkownika, w celu zdalnego zarządzania swoim Urządzeniem Podłączonym oraz uzyskiwania dostępu do powiązanych funkcji i usług. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do korzystania przez użytkowników z takich usług i Aplikacji (zwanych łącznie „Usługami Urządzenia Podłączonego”).

 

Whirlpool Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego 6, 51-210 Wrocław (Oddział w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 6A, 02-134 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 25866 (zwana dalej „Whirlpool”) jako administrator danych osobowych i część światowej grupy Whirlpool („Grupa Whirlpool”), jest zobowiązana do zapewnienia ochrony i poufności danych osobowych użytkowników („Dane Osobowe”, w rozumieniu obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych) przetwarzanych w celach określonych poniżej. Niniejsza Polityka Prywatności wskazuje zatem, jakie dane są zbierane i w jakim celu, w jaki sposób są one przetwarzane i jak można skorzystać z indywidualnego prawa do dostępu, aktualizacji, korekty lub usunięcia danych osobowych.

 

II. INFORMACJE GROMADZONE PRZEZ WHIRLPOOL

 

W celu zapewnienia użytkownikom korzyści z korzystania z Usług Urządzenia Podłączonego, takich jak zawiadomienia o otwartych drzwiach lodówki, cykle zgodne z wymaganiami użytkownika i pomoc w kontrolowaniu zużycia energii, Whirlpool zbiera określone informacje z Urządzenia Podłączonego użytkownika (oraz, w stosownym przypadku, z powiązanych urządzeń i aplikacji).

 

1. Informacje, które użytkownik dostarcza Whirlpool

Przy rejestracji swojego Urządzenia Podłączonego użytkownik podaje Whirlpool określone dane osobowe, w tym m.in. swoje nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego.

 

2. Informacje zbierane automatycznie przez Whirlpool

Po zarejestrowaniu Urządzenia Podłączonego przez użytkownika Whirlpool będzie również automatycznie zbierać okresowo poniżej wymienione rodzaje informacji („Gromadzone Dane”) z poniższych źródeł:

 

 • Urządzenia Podłączone: identyfikator Urządzenia Podłączonego (w tym model i numer seryjny), źródłowy adres IP, stan urządzenia (np. temperatura chłodziarki, stan filtra wody), oraz kody błędów (np. „drzwi uchylone”).

 • Inne urządzenia: jeśli użytkownik zdecyduje się na korzystanie z urządzeń osób trzecich, takich jak inteligentne liczniki, w celu zarządzania swoim zużyciem energii lub korzystania z innych powiązanych właściwości Urządzenia Podłączonego, Whirlpool może zbierać informacje takie o całkowitym zużyciu energii w gospodarstwie domowym użytkownika, zużyciu energii przez Urządzenia Podłączone użytkownika oraz jego planie taryfowym za energię elektryczną i gaz (lub ogólnym planie taryfowym na danym obszarze).

 • Aplikacje: w przypadku, gdy użytkownik używa Aplikacji, Whirlpool będzie automatycznie zbierać i przechowywać określone informacje o jego wizytach i działaniach wykonanych w Aplikacji, takich jak zmiany w ustawieniach konta użytkownika i operacje wykonane na jego Urządzeniu Podłączonym.

 

III. WYKORZYSTANIE I PRZEKAZYWANIE GROMADZONYCH DANYCH

 

1. Informacje ogólne

Whirlpool może wykorzystywać Dane Osobowe użytkownika i Dane Gromadzone do celu zapewnienia mu Usług Urządzenia Podłączonego, w tym poniżej wymienionych:

 1. powiadomienia o wykryciu i usunięciu usterek oraz konserwacji;

 2. komunikowanie się z użytkownikiem w sprawie jego konta lub urządzenia (w tym w związku z serwisem produktu lub kwestiami gwarancyjnymi);

 3. według uznania użytkownika, do przedstawiania mu w Aplikacji propozycji poprawy wydajności i użytkowania Urządzeń Podłączonych, takich jak zalecane materiały eksploatacyjne, akcesoria, części zamienne lub inne produkty, w celu zapewnienia jak najlepszego działania Urządzeń Podłączonych, oraz do przedstawiania użytkownikowi w aplikacji linków do zewnętrznych stron internetowych Whirlpool, gdzie można nabyć takie produkty;

 4. udostępnianie informacji Whirlpool Europe Srl - Socio Unico, spółce należącej do Grupy Whirlpool, założonej zgodnie z przepisami prawa włoskiego, mającej swoją siedzibę pod adresem: viale G Borghi 27, I-21025 Comerio, Włochy, numer firmy 01534610124, działającej w naszym imieniu jako podmiot przetwarzający dane do celów opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.

 

Prosimy mieć na uwadze, że podanie wszelkich Danych Osobowych przez użytkownika oraz Danych Gromadzonych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do uruchomienia Usług Urządzenia Podłączonego, z wyjątkiem podpunktu c) powyżej, który ma charakter opcjonalny. Prosimy pamiętać, że bez dokładnych informacji od użytkownika oraz bez jego zgody w przypadku podpunktu c) nie możemy świadczyć odpowiednich usług. Z usługi opisanej w podpunkcie c) powyżej użytkownik może zawsze zrezygnować z wykorzystaniem Aplikacji.

 

Dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane rzetelnie i zgodnie z prawem do wyżej wymienionych celów przez nasz personel zajmujący się sprawami administracyjnymi, księgowymi, z zakresu obsługi użytkownika, zarządzania systemami IT, zarządzania o charakterze ogólnym, utrzymania i rozwoju, marketingu, badań i promocji, związanymi z celami opisanymi w niniejszej Polityce Prywatności. Dane Osobowe użytkownika będą przechowywane w bazach danych Grupy Whirlpool oraz bazach danych zarządzanych przez zewnętrznych dostawców usług hostingowych, z którymi Grupa Whirlpool podpisała umowę, zgodnie z obowiązującymi ustawami o ochronie danych osobowych. Te bazy danych zlokalizowane są na terenie Unii Europejskiej. Lista takich zewnętrznych usługodawców jest dostępna na życzenie.

 

Whirlpool może również udostępniać Gromadzone Informacje (w tym Dane Osobowe) osobom trzecim działającym w naszym imieniu lub na naszą rzecz, takim jak operatorzy call center, przewoźnicy, usługodawcy lub serwisanci. Lista takich zewnętrznych usługodawców jest dostępna na życzenie. Whirlpool nie będzie przekazywać Danych Osobowych użytkownika żadnym innym osobom trzecim bez jego uprzedniej zgody.

 

Określone dane osobowe mogą również być przekazywane władzom i organom publicznym na odpowiednich terytoriach lokalnych, ogólnie do celów prawnych i podatkowych, lub w przypadkach, w których jest to uzasadnione w celu ochrony działalności, użytkowników, personelu lub dostawców Whirlpool. Ponadto mogą one być ujawniane potencjalnym nabywcom lub partnerom i ich doradcom zawodowym, w celu zbadania ewentualnej propozycji sprzedaży lub przeniesienia spółki, lub jej działalności bądź aktywów, umów o współpracy handlowej lub umów joint-venture, która to propozycja może pojawić się od czasu do czasu – w zakresie, w jakim anonimizacja jest niemożliwa lub niewykonalna. Po zawarciu transakcji nabywcy i partnerzy mogą wykorzystywać informacje do tych samych celów, co wymienione w niniejszej Polityce Prywatności.

 

2. Przekazanie za Granicę

Lokalne regulacje prawne w zakresie danych osobowych umożliwiają Whirlpool przekazanie Danych Osobowych do innych krajów pod warunkiem, że użytkownik wyraził uprzednio swoją zgodę lub istnieje inne uzasadnienie prawne i zapewniony jest adekwatny poziom ochrony.

 

Niektórzy pracownicy Whirlpool, pozostałe podmioty Grupy Whirlpool, strony trzecie, działające jako nasi usługodawcy na naszą rzecz, oraz starannie wybrani partnerzy mogą również mieć siedzibę za granicą, a nawet poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Ewentualny transfer transgraniczny do takich podmiotów będzie dokonywany wyłącznie do celów konserwacji IT. Whirlpool zobowiązuje się do zapewnienia, że w przypadku takiego transferu będzie on w pełni zgodny z zasadami i wymaganiami w przepisach obowiązujących w Unii Europejskiej oraz, że stosowane będą odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Danych Osobowych w takich krajach/ na takich terytoriach.

 

3. Dane Zbiorcze

Whirlpool może łączyć Gromadzone Dane (co nie obejmuje, i jest ostatecznie i nieodwracalnie niezwiązane z Danymi Osobowymi użytkownika, takie połączenie danych nie pozwala na jego wyraźną identyfikację) oraz udostępniać je partnerom biznesowym i innym stronom trzecim do celów badań (w tym w celu wsparcia Whirlpool w udoskonalaniu produktów), i m.in. umożliwienia spółkom opracowania lepszych produktów dla użytkowników Whirlpool. Whirlpool może również przechowywać takie dane zbiorcze przez odpowiedni okres czasu po dezaktywacji przez użytkownika jego konta Usług Urządzenia Podłączonego lub wstrzymania korzystania z wymienionych Usług. Ponadto, takie dane zbiorcze mogą być udostępniane innym konsumentom, aby pomóc im porównać zużycie przez nich energii z zużyciem innych użytkowników Urządzeń Podłączonych.

 

4. Ochrona Danych Osobowych użytkownika

Whirlpool zobowiązuje się do utrzymania bezpieczeństwa danych dostarczonych przez użytkowników oraz do ciągłego stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony tych Danych Osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

 

IV. PREFERENCJE, REZYGNACJA I POZOSTAŁE PRAWA

 

1. Powiadomienia z Urządzenia Podłączonego

Użytkownik może wybrać opcję otrzymywania powiadomień przez Aplikację (np. powiadomienia o zakończeniu cyklu lub o otwartych drzwiach chłodziarki) w ramach Usług Urządzenia Podłączonego. Użytkownik może zmieniać swoje preferencje dotyczące tych powiadomień, w tym tego, jakie powiadomienia otrzymywać, lub wyłączać takie powiadomienia, logując się na swoim koncie Usług Urządzenia Podłączonego poprzez Aplikację.

 

2. Przesyłanie Danych z Urządzenia Podłączonego

Jeśli użytkownik preferuje niezbieranie przez Whirlpool żadnych danych z jego Urządzenia Podłączonego, będzie musiał odłączyć to Urządzenie od routera bezprzewodowego ORAZ wyłączyć przycisk połączenia bezprzewodowego na swoim urządzeniu. Odłączenie Urządzenia Podłączonego użytkownika uniemożliwi mu również korzystanie z Usług Urządzenia Podłączonego, nawet jeśli konto tych Usług pozostanie aktywne. W przypadku, gdy użytkownik jedynie dezaktywował to konto, ale nie odłączył swojego Urządzenia Podłączonego, dane nieobejmujące, i niezwiązane z Danymi Osobowymi użytkownika oraz nieidentyfikujące go wyraźnie będą nadal przesyłane do Whirlpool.

 

3. Dane z Innych Urządzeń

Wszystkie usługi opcjonalne, które można uruchomić poprzez Aplikację, w tym usługi związane z urządzeniami strony trzeciej (np. inteligentne liczniki do usług zarządzania zużyciem energii) mogą zostać wyłączone przez użytkownika w dowolnym czasie, z wykorzystaniem Aplikacji).

 

4. Dezaktywacja (wyrejestrowanie) Konta przez Użytkownika

Użytkownik może dokonać dezaktywacji konta w każdym czasie, za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem: http://www.whirlpool.pl poprzez zalogowanie się z wykorzystaniem linka dostępnego w prawym górnym rogu strony, wpisując ten sam login i hasło, które zostały użyte do zalogowania się do Aplikacji. W przypadku dezaktywacji konta przez użytkownika zgromadzone dane, dotyczące Urządzenia Podłączonego użytkownika i jego korzystania z Usług oferowanych przez to Urządzenie, będą przechowywane przez Whirlpool, ale nie będą już związane z Danymi Osobowymi użytkownika i dlatego stają się nieodwracalnie anonimowe. Dezaktywacja konta Usług Urządzenia Podłączonego przez użytkownika wstrzyma otrzymywanie przez niego dalszych powiadomień, usług i promocji związanych z danym Urządzeniem Podłączonym.

 

5. Powiadomienia Serwisu i Inne Komunikaty Bezpieczeństwa

Przez cały okres niewyrejestrowania przez użytkownika Usługi Urządzenia Podłączonego, Whirlpool zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z użytkownikiem w przypadku komunikatu bezpieczeństwa lub powiadomienia serwisowego dotyczącego danego urządzenia (np. zawiadomienie o wycofaniu z rynku) niezależnie od ustalonych preferencji prywatności użytkownika.

 

6. Przechowywanie Danych Osobowych użytkownika

Whirlpool będzie przetwarzać i przechowywać Dane Osobowe użytkownika przez okres niezbędny do zastosowania się do przepisów lub dla naszych określonych, usprawiedliwionych potrzeb biznesowych oraz zamierzonych celów, wymienionych powyżej/poniżej. Jednakże jeśli użytkownik wyrejestruje swoje konto Usług Urządzenia Podłączonego, jego Dane Osobowe zostaną niezwłocznie usunięte i nie będą przechowywane.

 

7. Dane dotyczące dzieci

Nie zabiegamy, ani świadomie nie gromadzimy Danych Osobowych dzieci (osób, które są uznawane za niepełnoletnie zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami). W przypadku, gdy dziecko dostarczy nam Dane Osobowe, rodzic lub opiekun tego dziecka może skontaktować się z nami (z wykorzystaniem danych podanych poniżej) w celu usunięcia tych danych z naszej dokumentacji.

 

8. Prawa użytkownika jako osoby, której dane dotyczą

Regulacje prawne UE w zakresie ochrony danych osobowych oraz takie regulacje obowiązujące lokalnie umożliwią użytkownikowi sprawdzenie, czy Whirlpool posiada jego dane osobowe, a jeśli tak, otrzyma on ich kopię wraz z danymi źródła, z którego pochodzą, jak również informacje o tym, jak i dla jakich celów są one przetwarzane przez Whirlpool. Użytkownik ma prawo do bycia informowanym o danych wszystkich podmiotów przetwarzających dane i/lub lokalnych przedstawicieli ds. ochrony prywatności oraz osób odpowiedzialnych za dane, jeśli takie zostały wyznaczone, jak również osób i podmiotów, którym mogą zostać podane lub ujawnione Dane Osobowe użytkownika. Użytkownik może również poprosić o zaktualizowanie i/lub poprawienie oraz usunięcie elementów pozwalających na identyfikację z jego danych osobowych, które znajdują się w naszym posiadaniu, jak również – jeśli jest to dozwolone zgodnie z obowiązującymi przepisami – o usunięcie tych danych, oraz może otrzymać potwierdzenie, że przekazaliśmy jego wnioski o wyżej wymienione wszystkim osobom trzecim, którym jego dane zostały podane lub ujawnione. Użytkownik ma wgląd, oraz przysługuje mu prawo poprawiania i aktualizowania określonych Danych Osobowych (takich jak jego nazwisko i dane kontaktowe), logując się na swoim koncie poprzez Aplikację i edytując swoje Dane Osobowe w profilu konta. Użytkownik może również zawsze wycofać każdą udzieloną zgodę, dotyczącą przetwarzania swoich danych osobowych.

 

W przypadku, gdy użytkownik pragnie skorzystać ze swoich praw wymienionych powyżej lub postawić jakiekolwiek pytanie dotyczące wykorzystywania jego danych osobowych przez Whirlpool, można to zrobić kontaktując się z nami na adres podany w sekcji WSTĘP powyżej, lub poprzez skontaktowanie się z lokalną infolinią Whirlpool, wskazaną w Aplikacji użytkownika lub dokumentacji towarzyszącej Urządzeniu Podłączonemu.

 

Użytkownik może również skontaktować się ze Specjalistą Grupy Whirlpool ds. Ochrony Danych Osobowych na Europę, w sposób następujący:

Privacy Officer

Whirlpool Europe Srl

Viale G Borghi 27

I – 21025 Comerio (VA)

Varese, Włochy.

e-mail: privacy_officer@whirlpool.com

 

V. PROGRAM BEZPIECZNEGO TRANSFERU DANYCH (SAFE HARBOR)

 

Whirlpool stosuje się do zasad porozumienia Safe Harbor, zawartego pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską oraz pomiędzy USA i Szwajcarią, zgodnie z ustaleniami amerykańskiego departamentu handlu, dotyczącymi gromadzenia, użytkowania i przechowywania danych pochodzących z, odpowiednio, Unii Europejskiej i ze Szwajcarii. Whirlpool zaświadczył, że przestrzega zasad prywatności wynikających z obu wyżej wymienionych programów Safe Harbor, dotyczących zawiadamiania, wyboru, dalszych transferów, bezpieczeństwa, integralności danych, dostępu oraz egzekwowania. Informacje dotyczące również zasad porozumienia Safe Harbor pomiędzy Unią Europejską a Szwajcarią znajdują się na stronie: http://export.gov/safeharbor

 

Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek obawy co do prywatności lub wykorzystywania danych, do których nie odnieśliśmy się w sposób go zadowalający, prosimy o skontaktowanie się ze TRUSTe, korzystając z adresu https://feedback-form.truste.com/watchdog/requestZnajduje się tam właściwy numer faksu oraz dane adresowe. Procedura Rozstrzygania Sporów przez TRUSTe jest dostępna wyłącznie w języku angielskim.

 

 

VI. AKTUALIZACJE POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

Niniejszą Politykę Prywatności możemy od czasu do czasu aktualizować. W przypadku dokonania przez nas istotnych zmian zawiadomimy użytkownika przez Aplikację, podając do jego wiadomości wprowadzone zmiany i wszystkie alternatywy do wyboru, które mogą mu przysługiwać, lub działania, które użytkownik może podejmować.

Warunki Korzystania z Usług Urządzeń Podłączonych Whirlpool w krajach EMEA

 

 

Warunki Korzystania z Usług Urządzeń Podłączonych Whirlpool w krajach EMEA

 

 

I. WSTĘP

 

Przed użyciem Urządzenia Podłączonego i powiązanych aplikacji oprogramowania oraz usług prosimy o dokładne przeczytanie niniejszych Warunków Korzystania.

 

Dziękujemy za wybranie urządzenia podłączonego do domowej sieci wi-fi (“Urządzenie Podłączone”) firmy Whirlpool. Whirlpool jest wiodącym w świecie producentem i dystrybutorem większości urządzeń używanych w gospodarstwach domowych. Nasze nazwy firmowe używane w Europie obejmują Whirlpool®, Indesit®, Bauknecht®, Hotpoint® oraz HotpointAriston®. Niniejsze Warunki Korzystania mają zastosowanie do korzystania przez użytkownika z Urządzenia Podłączonego i Usług Powiązanych z Urządzeniem Podłączonym (zdefiniowanych poniżej). W tych Warunkach Korzystania odniesienia do Whirlpool oznaczają Whirlpool Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego 6, 51-210 Wrocław (Oddział w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 6A, 02-134 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 25866 (zwana dalej „Whirlpool”), numer NIP 8960000492 część światowej grupy Whirlpool („Grupa Whirlpool”) oraz inne spółki należące do Grupy Whirlpool, działające w Europie, a także ich marki wymienione powyżej.

 

Urządzenie Podłączone jest w stanie zapewnić użytkownikowi usługi, pomagające w zarządzaniu i utrzymaniu jego Urządzenia Podłączonego. Kiedy takie Urządzenie jest podłączone do Sieci Urządzeń Podłączonych Whirlpool, jest w stanie przesyłać informacje, w tym kody działania oraz błędu, do Whirlpool oraz dostarczać użytkownikowi wiadomości, może on też korzystać z aplikacji oprogramowania dostarczonych przez Whirlpool, takich jak bezpłatna aplikacja „Bauknecht B-Live” lub „Whirlpool 6th Sense Live” („Aplikacja” lub „Aplikacje”) ze swojego urządzenia mobilnego, w celu zdalnego zarządzania swoim Urządzeniem Podłączonym oraz uzyskiwania dostępu do funkcji i usług. Niniejsze Warunki Korzystania mają zastosowanie do korzystania przez użytkownika z takich usług i Aplikacji (zwanych łącznie „Usługami Urządzenia Podłączonego”).

 

W celu korzystania z wymienionych Usług, Urządzenie Podłączone musi być połączone z bezprzewodową siecią internetową. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za instalację i utrzymanie bezprzewodowego połączenia z Internetem w miejscu, w którym znajduje się ich Urządzenie Podłączone. Muszą oni zainstalować również Aplikację na kompatybilnym urządzeniu mobilnym (lub kilku takich urządzeniach) oraz założyć konto w Whirlpool.

 

W celu korzystania z Usług Urządzenia Podłączonego konieczne jest zaakceptowanie niniejszych Warunków Korzystania oraz Polityki Prywatności związanej z Usługami Urządzenia Podłączonego Whirlpool w krajach EMEA („Polityka Prywatności”). Wskutek zaakceptowania niniejszych Warunków Korzystania w Aplikacji oraz bieżącego korzystania z jakichkolwiek Usług Urządzenia Podłączonego, użytkownicy zobowiązują się do stosowania się do tych Warunków Korzystania. W przypadku, gdy nie zaakceptują oni Warunków Korzystania lub dowolnej ich części lub nie zaakceptują tych Warunków Korzystania i/lub Polityki Prywatności, nie będą oni w stanie uzyskać dostępu do Usług związanych ze swoim Urządzeniem Podłączonym.

 

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejsze Warunki Korzystania. W przypadku takiej aktualizacji wyślemy do użytkownika komunikat alarmowy przez Aplikację, informujący o zmianach oraz wszystkich alternatywach, które mogą oni wybrać, lub działaniach, które mogą oni podejmować. Dalsze korzystanie przez użytkownika z Usług Urządzenia Podłączonego po takich komunikatach alarmowych lub aktywna akceptacja przez niego wszelkich zmian jest dla nas równoznaczna z akceptacją przez niego samych tych zmian. Jeśli użytkownik zdecyduje się nie akceptować tych zmian, może on zawsze wycofać się z korzystania z Usług Urządzenia Podłączonego.

 

II. OFERTA USŁUG ZAPEWNIANYCH PRZEZ URZĄDZENIE INTELIGENTNE

 

Jeśli chodzi o funkcje i korzyści, Usługi Urządzenia Podłączonego umożliwiają użytkownikowi m.in. otrzymywanie zawiadomień dotyczących tego Urządzenia Podłączonego (takich, jak powiadomienia o otwarciu drzwi, powiadomienia o zakończeniu cyklu, itd.), zaplanowanie uruchomienia jego Urządzenia Podłączonego w godzinach tańszej energii oraz zdalne monitorowanie tego Urządzenia Podłączonego poprzez Aplikację. Określone Usługi Urządzenia Podłączonego zostały opisane dokładniej w instrukcji użytkownika dla danego Urządzenia Podłączonego. Whirlpool może z biegiem czasu zmieniać określone właściwości Usług Urządzenia Podłączonego i zawiadomi użytkownika o wszystkich istotnych zmianach.

 

III. KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z USŁUG URZĄDZENIA INTELIGENTNEGO

 

1. Informacje ogólne

W celu korzystania z Usług Urządzenia Podłączonego użytkownicy muszą założyć konto z użyciem Aplikacji oraz zaakceptować Politykę Prywatności. Poprzez korzystanie z Usług Urządzenia Podłączonego zobowiązują się oni do: (a) dostarczenia swoich dokładnych danych kontaktowych i innych informacji wymaganych przez Whirlpool, (b) niezwłocznej aktualizacji swoich danych kontaktowych w przypadku jakiejkolwiek ich zmiany; oraz (c) użytkowania Urządzenia Podłączonego zgodnie z dotyczącą go instrukcją użytkownika.

 

2. Wykorzystanie Danych

W celu uruchomienia Usług Urządzenia Podłączonego, Urządzenia takie korzystają z bezprzewodowego połączenia użytkownika z Internetem. Ponadto, jeśli użytkownicy wybiorą otrzymywanie zawiadomień przez Aplikację, w celu świadczenia im usług takie zawiadomienia i aplikacje będą korzystać z ich transmisji danych przez sieć komórkową. Każdy taki sposób korzystania wiąże się z przesyłaniem określonej ilości danych przez odpowiednie połączenia, zatem użytkownicy muszą mieć odpowiedni plan taryfowy na transmisję danych ze swojego bezprzewodowego połączenia internetowego w miejscu znajdowania się Urządzenia Podłączonego i od swojego operatora komórkowego. Prosimy użytkowników o sprawdzenie planu taryfowego u dostawcy Internetu lub operatora komórkowego, w celu ustalenia odpowiednich opłat za przesył danych (jeśli obowiązują), ograniczeń dotyczących danych, takich jak dopuszczalne sposoby wykorzystania, oraz innych warunków świadczenia usługi. Whirlpool nie przyjmuje jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek opłaty, które może nałożyć dostawca Internetu lub operator komórkowy użytkownika.

3. Przekazanie Użytkownikowi Urządzenia Podłączonego

W przypadku, gdy użytkownicy sprzedadzą lub pożyczą swoje Urządzenie Podłączone innej osobie, muszą oni niezwłocznie zaktualizować, w stosownym przypadku, swoje konto Usług Urządzenia Podłączonego z użyciem Aplikacji. Nowy użytkownik będzie musiał założyć nowe, odrębne konto w Whirlpool, aby być w stanie korzystać z Usług Urządzenia Podłączonego.

 

4. Zakazane Sposoby Korzystania

Zakazuje się korzystania z Usług Urządzenia Podłączonego w każdy sposób, który:

 • ma charakter gróźb, jest gwałtowny (implikujący przemoc), obraźliwy, zniesławiający, oszczerczy, oszukańczy, nieprzyzwoity lub w inny sposób niezgodny z prawem lub niestosowny;

 • wiąże się z dostępem, gromadzeniem lub przechowywaniem danych osobowych innych osób/podmiotów;

 • narusza prawa kogokolwiek innego, w tym prawo do prywatności innej osoby;

 • wiąże się z podawaniem za jakąkolwiek osobę, firmę, podmiot lub adres IP (np. podrabianie adresu IP);

 • obejmuje ładowanie, zamieszczanie, wysyłanie pocztą elektroniczną, przesyłanie lub udostępnianie w inny sposób jakichkolwiek materiałów, których użytkownicy nie mają prawa udostępniać w myśl jakichkolwiek regulacji prawnych;

 • ma charakter komercyjny, w tym np. materiałów reklamowych, promocyjnych lub marketingowych, lub spamu, phishingu lub innych niepożądanych wiadomości;

 • polega na uzyskiwaniu lub próbie uzyskania bezprawnego dostępu do Usług Urządzenia Podłączonego lub dowolnych Usług związanych z takim Urządzeniem, powiązanych z nimi komputerów i sieci lub danych ich użytkowników, lub który w inny sposób zmienia lub przeszkadza w korzystaniu lub obsłudze Usług Urządzenia Podłączonego;

 • polega na uzyskiwaniu lub próbie uzyskania bezprawnego dostępu do oprogramowania sprzętowego lub oprogramowania Urządzenia Podłączonego, w tym poprzez rozpoznanie technologii w celu wykonania repliki oprogramowania sprzętowego lub instalację takiego oprogramowania niezatwierdzonego przez Whirlpool;

 • powoduje nałożenie nieodpowiedniego lub nieproporcjonalnie dużego obciążenia na infrastrukturę Whirlpool lub partnerów biznesowych Whirlpool, obejmuje to przesyłanie spamu lub wykorzystanie innych niepożądanych sposobów masowego wysyłania wiadomości;

 • zmienia, powoduje uszkodzenie lub usunięcie jakiejkolwiek treści dostarczonej przez Whirlpool;

 • zawiera wirusy komputerowe lub inne destrukcyjne, szkodliwe lub niszczycielskie pliki bądź programy; lub

 • z innej przyczyny narusza niniejsze Warunki Korzystania.

 

5. Aktualizacje Oprogramowania

Usługi Urządzenia Podłączonego, w tym Aplikacje, korzystają z oprogramowania, które Whirlpool może być zmuszony lub chcieć zaktualizować bądź zmienić. Takie aktualizacje będziemy uruchamiać z zastosowaniem standardowych procedur w systemie operacyjnym urządzenia mobilnego użytkownika, oraz zawsze będzie on proszony o akceptację wszelkich tego rodzaju aktualizacji, aby być w stanie nadal korzystać z Usług Urządzenia Podłączonego.

 

IV. OGRANICZENIA USŁUG I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

1. Ograniczenia Ogólne

Z uwagi na to, że Urządzenie Podłączone użytkownika komunikuje się z Whirlpool poprzez przesyłanie informacji bezprzewodowo oraz przez Internet: (a) zawiadomienia z Urządzenia Podłączonego będą dostępne dla użytkownika wyłącznie po podłączeniu i zarejestrowaniu jego Urządzenia Podłączonego; oraz (b) Usługi Urządzenia Podłączonego są niedostępne, kiedy brak połączenia internetowego lub bezprzewodowego czy też komórkowego u użytkownika, lub kiedy takie połączenia nie działają właściwie.

 

2. Dokładność Wyników i Danych

Użytkownik rozumie, że Usługi Urządzenia Podłączonego podlegają ograniczeniom, na które Whirlpool nie ma wpływu, które to ograniczenia obejmują takie kwestie jak odpowiednie utrzymanie przez użytkownika swojego Urządzenia Podłączonego zgodnie z odpowiednią instrukcją użytkownika, stosownie do możliwości sieci bezprzewodowej, dostępności Internetu (w tym dostępności sieci zależnej od stron trzecich), warunków otoczenia (takich jak budynki, pogoda, położenie geograficzne i topografia), warunków atmosferycznych i innych czynników, związanych z korzystaniem z Internetu lub z satelitami oraz danych z satelitów. W zakresie, w jakim powyższe mają wpływ na Usługi Urządzenia Podłączonego, Whirlpool nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności, dokładności, kompletności lub aktualności żadnych danych, informacji, materiałów lub treści dostarczonych w ramach Usług Urządzenia Podłączonego.

 

3. Przechowywane Dane

Whirlpool przechowuje określone dane dotyczące korzystania przez użytkownika z Usług Urządzenia Podłączonego tak długo, jak jest to niezbędne w celu zastosowania się do przepisów lub dla naszych określonych, uzasadnionych potrzeb biznesowych i odpowiednio do zamierzonych celów, w związku z Usługami Urządzenia Podłączonego, zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności.

 

4. Przesyłane Dane

Whirlpool zobowiązuje się do utrzymania bezpieczeństwa danych, które użytkownicy nam dostarczają, oraz podejmie odpowiednie środki ostrożności w celu ochrony ich danych osobowych. Jednakże zawsze jest pewne ryzyko, związane z przesyłaniem informacji przez sieci bezprzewodowe lub Internet. Wskutek tego użytkownicy przyjmują do wiadomości, że kiedy korzystają oni z Usług Urządzenia Podłączonego, ich wiadomości mogą zostać bezprawnie przechwycone przez innych. Whirlpool nie może zagwarantować bezpieczeństwa i prywatności transmisji bezprzewodowych lub przesyłów przez Internet, oraz nie będzie ponosić odpowiedzialności za żaden brak bezpieczeństwa sieci lub urządzeń niekontrolowanych przez Whirlpool ani za żadną wynikającą z tego utratę prywatności lub danych, związaną z jakimikolwiek przesyłami przez takie sieci.

 

5. Pozostałe informacje

Celem komunikatów zawierających kod błędu Urządzenia Podłączonego nie jest zastąpienie regularnej, zalecanej konserwacji Urządzenia Podłączonego, wskazanej w instrukcji użytkownika tego Urządzenia, nie mogą one też zastąpić bezpiecznego, odpowiedzialnego użytkowania Urządzenia Podłączonego. Użytkownicy nie powinni polegać na Usługach Urządzenia Podłączonego (w tym żadnych komunikatach błędu) jako środkach zapobiegania pożarom lub innym wypadkom czy szkodom. Obowiązkiem użytkownika jest obsługa jego Urządzenia Podłączonego w sposób bezpieczny i utrzymanie tego Urządzenia w dobrym, sprawnym stanie oraz zgodnie z dotyczącą go instrukcją użytkowania, a niewypełnienie przez użytkownika tego obowiązku może doprowadzić do uszkodzenia Urządzenia Podłączonego, straty materialnej, uszkodzenia ciała i/lub poważnych obrażeń, za które Whirlpool nie będzie ponosić odpowiedzialności w zakresie, w jakim szkoda zostanie spowodowana przez niewłaściwą, stwarzającą zagrożenie obsługę przez użytkownika Urządzenia Podłączonego i/lub również nieutrzymanie go w sprawnym stanie.

 

V. ZASTOSOWANIE SIĘ DO WARUNKÓW

 

Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność nie tylko za stosowanie się do niniejszych Warunków Korzystania przez nich samych, ale również za stosowanie się do nich wszystkich użytkowników tego Urządzenia i/lub konta Usług Urządzenia Podłączonego, bez względu na to, czy zostali oni przez użytkownika upoważnieni.

 

VI. PRYWATNOŚĆ

 

Polityka Prywatności jest dostępna poprzez Aplikację i użytkownicy będą proszeni o jej zaakceptowanie w ramach rejestracji przez nich Usług Urządzenia Podłączonego. Akceptacja Polityki Prywatności nie jest obowiązkowa, jednakże jest niezbędna w celu przystąpienia do tworzenia zarejestrowanego konta użytkownika. Polityka Prywatności reguluje sposoby, w jakie informacje podawane przez użytkownika oraz dane z jego Urządzenia Podłączonego i dotyczące korzystania przez niego z Usług Urządzenia Podłączonego mogą być gromadzone, wykorzystywane, ujawniane i przekazywane zgodnie z obowiązującymi przepisami europejskimi i lokalnymi.

 

VII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 

Whirlpool i licencjodawcy Whirlpool są uprawnieni z tytułu praw autorskich, znaków towarowych i wszelkich innych praw własności intelektualnej, do wszystkich treści prezentowanych w ramach Usług Urządzenia Podłączonego i pochodzących z nich. Użytkownicy nie mogą odtwarzać, zmieniać, wykorzystywać, tworzyć materiałów pochodnych, prezentować, formułować, wykonywać, publikować, rozprowadzać, rozpowszechniać, przesyłać ani emitować żadnych tego rodzaju materiałów lub treści dla żadnej osoby trzeciej (włącznie z prezentowaniem lub rozprowadzaniem materiałów z wykorzystaniem strony internetowej osoby trzeciej) bez uprzedniej pisemnej zgody Whirlpool, z wyjątkiem korzystania z Usług Urządzenia Podłączonego zgodnie z jego założonym przeznaczeniem oraz przy zastosowaniu się do niniejszych Warunków Korzystania.


VIII. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI


Użytkownicy zobowiązują się do zabezpieczenia i zwolnienia Whirlpool i spółek powiązanych z Whirlpool z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, wynikających lub powiązanych z bezprawnym przedłożeniem przez użytkowników, przesłaniem lub udostępnieniem przez Usługi Urządzenia Podłączonego ich haseł lub innej informacji z konta; lub naruszeniem jakiejkolwiek obowiązującego przepisu prawa lub innych regulacji.

 

IX. ZAWIESZENIE I WYPOWIEDZENIE

 

1. Wypowiedzenie ze strony Whirlpool z tytułu nadużycia

Whirlpool może, za uprzednim zawiadomieniem, zawsze zawiesić lub wypowiedzieć wobec użytkownika dostęp do wszystkich Usług Urządzenia Podłączonego lub dowolnej ich części, jeśli dopuści się on istotnego naruszenia niniejszych Warunków Korzystania. Whirlpool może również w dowolnym terminie wypowiedzieć Usługi Urządzenia Podłączonego, za uprzednim zawiadomieniem, z powodu przestarzałości technologii lub innych przyczyn, mających wpływ na bieżącą sprawność Usług Urządzenia Podłączonego. W przypadku wypowiedzenia z każdej tego rodzaju przyczyny użytkownicy nie będą dalej uprawnieni do korzystania lub dostępu do Usług Urządzenia Podłączonego, a Whirlpool nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu takiego wypowiedzenia. W takim przypadku użytkownicy mogą nadal używać swojego urządzenia jako zwykłego urządzenia, ale związane z nim Usługi Urządzenia Podłączonego będą już niedostępne.

 

2. Dezaktywacja Konta przez Użytkownika

Użytkownik może dokonać dezaktywacji konta w każdym czasie, za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem: http://www.whirlpool.pl poprzez zalogowanie się z wykorzystaniem linka dostępnego w prawym górnym rogu strony, wpisując ten sam login i hasło, które zostały użyte do zalogowania się do Aplikacji. W przypadku dezaktywacji ich konta, dane związane z ich Urządzeniem Podłączonym oraz korzystaniem przez nich z Usług zapewnianych przez to Urządzenie, które były gromadzone przez Whirlpool, zostaną zachowane przez Whirlpool, ale nie będą już powiązane z danymi osobowymi użytkownika. Dezaktywacja konta Usług Urządzenia Podłączonego wstrzyma otrzymywanie przez użytkownika dalszych komunikatów z tego Urządzenia, które są dostarczane w ramach wymienionych Usług. Jeśli użytkownicy zdecydują się na zatrzymanie swojego Urządzenia podłączonego przez wi-fi po dezaktywacji ich konta, ich Podłączone Urządzenie będzie nadal przesyłać określone dane dotyczące jego użytkowania do Whirlpool. Jeśli użytkownik pragnie uniknąć takiego przesyłu, należy odłączyć swoje Podłączone Urządzenie od routera bezprzewodowego i wyłączyć przycisk połączenia bezprzewodowego na tym urządzeniu.

 

XII. KONTAKT Z NAMI

Wszelkie pytania lub reklamacje dotyczące Urządzenia Podłączonego użytkownika lub Usług Urządzenia Podłączonego powinny być kierowane do właściwego dla użytkownika, lokalnego biura obsługi użytkownika Whirlpool, podanego w Aplikacji użytkownika lub dokumentacji towarzyszącej Urządzeniu Podłączonemu.


 

Proszę , dodać kolejny produkt do porównania.

Porównaj ( urządzenia)

Proszę , dodać kolejny produkt do porównania.