Informacje na temat zakupów on-line

Płatność

ZAPŁATA CENY
1. Zapłata może nastąpić wyłącznie kartą kredytową lub za pobraniem.
2. Whirlpool może wstrzymać wydanie produktów do chwili uiszczenia przez Klienta ceny sprzedaży wraz z kosztami transportu, jeśli Klient jest zobowiązany do ich zapłaty.

ZWIĄZANIE INFORMACJĄ O CENIE SPRZEDAŻY
1. Podane w Sklepie Internetowym ceny mogą ulegać zmianom wg decyzji Whirlpool. W szczególności Whirlpool nie gwarantuje utrzymania poziomu cen przez określony okres. Tym samym dane zawarte na stronie internetowej stanowią jedynie informację o cenach.
2. Whirlpool jak i Klient są związani informacją o cenie dopiero od momentu potwierdzenia przez Whirlpool warunków zamówienia i przyjęcia zamówienia przez Whirlpool do realizacji. W takim przypadku cena zamówionych produktów będzie niezmienna, nawet gdyby w momencie realizacji zamówienia obowiązywały już inne ceny.

Zwroty i reklamacje

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY
1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego są umowami zawieranymi na odległość.
2. Klient może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty wydania produktów, przez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, w tym również zwrotnie na adres mailowy, z którego Klient otrzymał potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.
3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Klient dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
4. Zwrot świadczenia powinien nastąpić w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Produkt powinien być zwrócony wraz kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży. W miarę możliwości produkt powinien być zwracany w oryginalnym opakowaniu.
5. Nie przyjmuje się przesyłek nadanych przez Klientów za pobraniem.

Dostawa

1. Sposób dostarczenia Klientowi produktów określa Klient w trakcie składania zamówienia.
2. System informatyczny zażąda od Klienta określenia danych potrzebnych do realizacji dostawy, informując o kosztach wybranego wariantu.
3. Zamówione produkty mogą zostać dostarczoe na adres wskazany przez Klienta na terenie Polski.
4. Dostawa zamówionych towarów na terenie Polski kosztuje 40 złotych; w przypadku zamówień za kwotę ponad 150 złotych, opłaty za dostawę nie pobiera się.
5. Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów dostawy; o wysokości tych kosztów Klient zostanie również poinformowany przez system komputerowy w chwili składania zamówienia.
6. Zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu maksymalnie 14 dni, chyba że krótszy termin zostanie określony w wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji.
7. Klient zobowiązany jest umożliwić dostarczenie zamówionych produktów, w szczególności zapewnić obecność osoby uprawnionej do ich odbioru pod wskazanym jako miejsce dostawy adresem, w uzgodnionym terminie.

Ogólne warunki zakupu

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się na stronie www.whirlpool.pl (dalej zwanego Sklepem Internetowym).
2. Składając zamówienie w Sklepie Internetowym Klient akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać postanowienia niniejszego regulaminu.
3. Sklep Internetowy prowadzi spółka Whirlpool Polska Sp z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego 6, 51-210 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000025866, o kapitale zakładowym 294.341.430,00 PLN, wpłaconym w całości, NIP: 896-000-04-92, nr rejestrowy GIOŚ E0001257W2, adres poczty e-mail info_poland@whirlpool.com, (zwana dalej Whirlpool).
4. Stroną sprzedającą przy transakcjach sprzedaży w Sklepie Internetowym jest Whirlpool.

UWARUNKOWANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO A TAKŻE INFORMACJE DLA KLIENTÓW
1. Whirlpool informuje Klientów, iż dla prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego oraz dla możliwości dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego konieczne jest spełnienie przez Klienta następujących wymagań sprzętowych.
2. Ponadto Whirlpool oświadcza, że w ocenie Whirlpool brak jest szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego w porównaniu do typowych zagrożeń związanych z korzystaniem ze sklepów internetowych zajmujących się dystrybucją AGD.
3. Równocześnie Whirlpool informuje, że w toku korzystania ze Sklepu Internetowego przez Klienta, Whirlpool nie wprowadza do sytemu teleinformatycznego Klienta żadnego oprogramowania lub danych.

PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY W SKLEPIE INTERNETOWYM
1.Na stronie internetowej www.whirlpool.pl Klient może znaleźć informacje o produktach, które można nabyć w Sklepie Internetowym.
2. Umieszczenie produktów w Sklepie Internetowym w szczególności dane dot. ceny, opisy produktów, podane paramery techniczne i użytkowe, stanowi jedynie zaproszenie do złożenia ofertę
3. Po zapoznaniu się z danymi dot. produktu Klient ma możliwość złożenia zamówienia. Przy składaniu zamówienia system komputerowy udziela Klietowi niezbędnych informacji i pouczeń.
4. Uwidocznione w Sklepie Internetowym ceny są cenami brtto, uwzględniającymi podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce.
5. Złożenie przez Klienta zamówienia stanowi ofertę zakupu od Whirlpool wybranego przez Klienta produktu za cenę wskazaną w Sklepie Internetowym.
6. Składając Zamówienie Klient otrzymuje e-mail, w którym m.in. zostaje powiadomiony o rejestracji złożonego Zamówienia i nadaniu mu przez system informatyczny indywidualnego numeru, a także o dalszych krokach dotyczących Zamówienia. W wiadomości tej zostaną potwierdzone wszystkie istotne elementy złożonego Zamówienia, tj. w szczególności:
a) nazwa i adres sprzedającego oraz informacja o organie, który zarejestrował działalność gospodarczą sprzedawcy, a także o numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany;
b) istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu;
c) cenie;
d) zasadach zapłaty ceny (kartą kredytową/za pobraniem), zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta;
e) kosztach oraz o przewidywanym terminie i sposobie dostawy;
f) prawie odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni, ze wskazaniem wyjątków;
g) kosztach wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli są one skalkulowane inaczej niż wedle normalnej taryfy;
h) terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu mają charakter wiążący;
i) miejscu i sposobie składania reklamacji;
j) dacie i godzinie otrzymania zamówienia przez Whirlpool;
k) innych istotnych informacjach.

7. Ze względu m.in. na możliwość wyczerpania zapasów danego produktu Whirlpool oświadcza, że Whirlpool nie jest zobowiązany do akceptacji złożonego zamówienia. Nie stanowi akceptacji złożonego zamówienia przesłanie przez Whirlpool wiadomości, zawierającej wskazane wyżej elementy i stanowiącej jedynie potwierdzenie faktu otrzymania zamówienia przez Whirlpool.
8. Umowę uważa się za zawartą z chwilą przesłania przez Whirlpool na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Whirlpool. Potwierdzenie to zostanie przesłane w terminie 3 dni od chwili złożenia zamówienia. W braku otrzymania potwierdzenia w tym terminie zamówienie uważa się za odrzucone a Klient i Whirlpool nie są związani umową sprzedaży zamówionych produktów.

Proszę , dodać kolejny produkt do porównania.

Porównaj ( urządzenia)

Proszę , dodać kolejny produkt do porównania.