Ochrona prywatności

Whirlpool Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego 6, 51-210 Wrocław (Oddział w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 6A, 02-134 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 25866 (zwana dalej jako „Whirlpool”) jako administartor danych osobowych, jest zobowiązana do zapewnienia ochrony i poufności danych osobowych przetwarzanych w celach określonych poniżej. Niniejsza Polityka Prywatności wskazuje zatem, jakie dane są zbierane i w jakim celu, w jaki sposób są one przetwarzane i jak można skorzystać z indywidualnego prawa do dostępu, aktualizacji, korekty lub usunięcia danych osobowych.

Dlaczego i w jaki sposób zbierane są dane osobowe oraz jak wygląda procedura ich przetwarzania.

Dane osobowe są zbierane wskutek rejestracji zakupionego produktu lub przy zakupie akcesoriów Whirlpool on-line. Są one przetwarzane tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

Dane osobowe zbierane są w celu otwarcia konta, dokonania rejestracji zakupionego produktu, skontaktowania się z nami lub uzupełnienia "formularza zamówienia" wysłanego w celu dokonania zakupu produktu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do założenia konta lub rejestracji produktu. Wypełnienie i wysłanie formularza rejestracji produktu nie jest obowiązkowe, jednakże w przypadku rezygnacji z rejestracji produktu, spełnienie oczekiwań i zapewnienie odpowiedniej pomocy konsumentom, którzy zakupili konkretne urządzenie, może się okazać niemożliwe. Również w przypadku wysyłki informacji, które mogą być interesujące lub korzystne dla konsumenta np. przedłużenie gwarancji na zakupione produkty.

Co dzieje się po odebraniu i przetworzeniu danych osobowych.

Po otrzymaniu danych osobowych, Whirlpool przetwarza je w następujących celach:

  • zarządzanie relacjami z klientami - nabywcami naszych produktów, rejestracja wiadomości i korespondencji, wykorzystywanie w celu zadośćuczynienia obowiązującym przepisom prawa, jak również polityk procedur księgowych, administracyjnych i fiskalnych Whirlpool;
  • udostępnianie danych osobowych innym spółkom z Grupy Whirlpool, które mogą wykorzystywać je w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności, wykaz spółek Grupy Whirlpool jest dostępny na żądanie zgłoszone Whirlpool;
  • udostępnianie danych osobowych partnerom Whirlpool, którzy mogą wykorzystywać je w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności, wykaz partnerów dostępny jest na żądanie zgłoszone Whirlpool;
  • do celów marketingowych, z zastrzeżeniem uprzedniej zgody i w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa;
  • do przekazywania informacji klientom o wszystkich naszych inicjatywach, o czym szczegółowo w następnym rozdziale.

Informacje handlowe

Za zgodą klientów i w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, Whirlpool będzie korzystać z danych osobowych klientów, aby wysyłać na podany adres e-mail następujące informacje:

  • informacje handlowe na temat nowości, prezentów, dotyczące naszych produktów lub ewentualnego wprowadzania nowych artykułów, promocji / ofert na sprzedaż produktów, również online (sprzęt, akcesoria, dobra konsumpcyjne) przez Whirlpool, inne spółki z Grupy Whirlpool i wybranych partnerów, których lista jest dostępna na życzenie, a którzy naszym zdaniem mogą być interesujący dla klientów;
  • informacje handlowe, oferty i wiadomości (np. newsletter) dotyczące przedłużenia gwarancji udzielonych przez Whirlpool na produkty, które zostały zarejestrowane lub co do których klienci wyrazili zainteresowanie;
  • zaproszenia do udziału w badaniach rynku dotyczących produktów lub serwisu klienta;
  • zaproszenia do udziału w losowaniu nagród, w grach i konkursach, targach, pokazach produktów i kuchni.

Klient w każdej chwili może wypisać się z naszej listy i nie otrzymywać materiałów handlowych i wiadomości, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdej wiadomości wysłanej do klienta, lub alternatywnie, kontaktując się pod następującym adresem: Whirlpool Polska S.A. Oddział w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 6A, 02-134 Warszawa, e-mail: info_poland@whirlpool.com.

Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celach opisanych powyżej przez naszych pracowników podczas wykonywania czynności administracyjnych, księgowych, marketingowych, promocji produktów, obsługi klienta, administracji systemów IT, zarządzania, utrzymywania i rozwoju, badań rynku i promocji związanych z tym, co zostało wyszczególnione w niniejszej Polityce Prywatności. Dane osobowe są zapisywane w bazie danych Grupy Whirlpool.

Informujemy również, że podawane przez klientów dane osobowe mogą być przekazane władzom lub instytucjom lokalnym, jeżeli obowiązek ich przekazania wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Kiedy dane osobowe przekazywane są za granicę

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych pozwalają Whirlpool na przekazanie danych osobowych do państw trzecich za zgodą klientów, przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony.

Informujemy również, że inne spółki Grupy Whirlpool, występujące w naszym imieniu, dostawcy oraz wybrani partnerzy mogą mieć swoją siedzibę za granicą, a nawet poza granicami Wspólnoty Europejskiej. W tym przypadku Whirlpool ma obowiązek zapewnić, że przekazywanie danych osobowych będzie w pełni zgodne z przepisami prawa i wymogami regulacyjnymi na poziomie lokalnym i we Wspólnocie Europejskiej i że zostaną podjęte wszelkie niezbędne środki w celu ich ochrony.

Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe będą tak długo przechowywane, jak długo będzie to konieczne do prowadzenia działań handlowych zgodnych z prawem i do celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

Jakie prawa są zagwarantowane

Prawo do ochrony danych osobowych obowiązujące we Wspólnocie Europejskiej oraz ustawa o ochronie danych osobowych pozwala klientom na sprawdzenie, czy Whirlpool jest w posiadaniu danych osobowych klientów, a także w jaki sposób są przetwarzane i do jakich celów. W takim przypadku klienci mogą zażądać udostępnienia stosownych dokumentów. Klienci mogą również żądać uaktualnienia lub skorygowania danych osobowych, znajdujących się w naszym posiadaniu oraz, jeżeli jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa, ich usunięcia. Klienci mają również prawo, aby w dowolnym momencie wycofać udzieloną nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Jeśli klienci chcą skorzystać z praw, o których mowa powyżej, zmienić preferencje dotyczące otrzymywania informacji, powiadomić Whirlpool o wszelkich zmianach dotyczących danych osobowych lub zadać pytanie na temat przetwarzania dostarczonych danych osobowych, powinni skontaktować się z nami pod następującym adresem: Whirlpool Polska S.A. Oddział w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 6A, 02-134 Warszawa, e-mail: info_poland@whirlpool.com.

Porozumienie o Ochronie Danych Osobowych w Państwach Unii Europejskiej i Szwajcarii

Whirlpool stosuje się do zasad porozumienia ramowego w sprawie ochrony danych osobowych (U.S. – E.U. Safe Harbor) oraz U.S. - Swiss Safe Harbor, które ustanowił Departament Handlu w sprawie zbierania, użytkowania i przechowywania danych z Unii Europejskiej oraz Szwajcarii. Firma Whirlpool oświadcza, że stosuje się do zasad Porozumienia w sprawie ochrony danych osobowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, państwach Unii Europejskiej i Szwajcarii w zakresie powiadomień, wyboru, dalszego przekazywania, bezpieczeństwa, integracji danych, dostępu i wprowadzania w życie. Informacje na temat Porozumienia dla Unii Europejskiej. i Szwajcarii można znaleźć pod adresem: http://export.gov/safeharbor.

W przypadku spraw dotyczących prywatności lub wykorzystania danych, których nie udało nam się rozwiązać w zadowalający sposób, prosimy o kontakt z firmą TRUSTe pod adresem https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Dane kontaktowe, numer faksu i adres pocztowy, można wyświetlić, klikając tutaj. Procedura rozwiązywania sporów firmy TRUSTe jest dostępna jedynie w języku angielskim.

Proszę , dodać kolejny produkt do porównania.

Porównaj ( urządzenia)

Proszę , dodać kolejny produkt do porównania.