Ogólne warunki zakupu

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się na stronie www.whirlpool.pl (dalej zwanego Sklepem Internetowym).
2. Składając zamówienie w Sklepie Internetowym Klient akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać postanowienia niniejszego regulaminu.
3. Sklep Internetowy prowadzi spółka Whirlpool Polska Sp z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego 6, 51-210 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000025866, o kapitale zakładowym 294.341.430,00 PLN, wpłaconym w całości, NIP: 896-000-04-92, nr rejestrowy GIOŚ E0001257W2, adres poczty e-mail info_poland@whirlpool.com, (zwana dalej Whirlpool).
4. Stroną sprzedającą przy transakcjach sprzedaży w Sklepie Internetowym jest Whirlpool.

UWARUNKOWANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO A TAKŻE INFORMACJE DLA KLIENTÓW
1. Whirlpool informuje Klientów, iż dla prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego oraz dla możliwości dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego konieczne jest spełnienie przez Klienta następujących wymagań sprzętowych.
2. Ponadto Whirlpool oświadcza, że w ocenie Whirlpool brak jest szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego w porównaniu do typowych zagrożeń związanych z korzystaniem ze sklepów internetowych zajmujących się dystrybucją AGD.
3. Równocześnie Whirlpool informuje, że w toku korzystania ze Sklepu Internetowego przez Klienta, Whirlpool nie wprowadza do sytemu teleinformatycznego Klienta żadnego oprogramowania lub danych.

PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY W SKLEPIE INTERNETOWYM
1. Na stronie internetowej www.whirlpool.pl Klient może znaleźć informacje o produktach, które można nabyć w Sklepie Internetowym.
2. Umieszczenie produktów w Sklepie Internetowym, w szczególności dane dot. ceny, opisy produktów, podane parametry techniczne i użytkowe, stanowi jedynie zaproszenie do złożenia oferty.
3. Po zapoznaniu się z danymi dot. produktu Klient ma możliwość złożenia zamówienia. Przy składaniu zamówienia system komputerowy udziela Klientowi niezbędnych informacji i pouczeń.
4. Uwidocznione w Sklepie Internetowym ceny są cenami brutto, uwzględniającymi podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce.
5. Złożenie przez Klienta zamówienia stanowi ofertę zakupu od Whirlpool wybranego przez Klienta produktu za cenę wskazaną w Sklepie Internetowym.
6. Składając Zamówienie Klient otrzymuje e-mail, w którym m.in. zostaje powiadomiony o rejestracji złożonego Zamówienia i nadaniu mu przez system informatyczny indywidualnego numeru a także o dalszych krokach dotyczących Zamówienia. W wiadomości tej zostaną potwierdzone wszystkie istotne elementy złożonego Zamówienia, tj. w szczególności:
a) nazwa i adres sprzedającego oraz informacja o organie, który zarejestrował działalność gospodarczą sprzedawcy, a także o numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany;
b) istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu;
c) cenie;
d) zasadach zapłaty ceny (kartą kredytową/za pobraniem), zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta;
e) kosztach oraz o przewidywanym terminie i sposobie dostawy;
f) prawie odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni, ze wskazaniem wyjątków;
g) kosztach wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli są one skalkulowane inaczej niż wedle normalnej taryfy;
h) terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu mają charakter wiążący; i) miejscuisposobieskładaniareklamacji;
j) dacieigodzinieotrzymaniazamówieniaprzezWhirlpool;
k) innych istotnych informacjach.

7. Ze względu m.in. na możliwość wyczerpania zapasów danego produktu Whirlpool oświadcza, że Whirlpool nie jest zobowiązany do akceptacji złożonego zamówienia. Nie stanowi akceptacji złożonego zamówienia przesłanie przez Whirlpool wiadomości, zawierającej wskazane wyżej elementy i stanowiącej jedynie potwierdzenie faktu otrzymania zamówienia przez Whirlpool.
8. Umowę uważa się za zawartą z chwilą przesłania przez Whirlpool na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Whirlpool. Potwierdzenie to zostanie przesłane w terminie 3 dni od chwili złożenia zamówienia. W braku otrzymania potwierdzenia w tym terminie zamówienie uważa się za odrzucone a Klient i Whirlpool nie są związani umową sprzedaży zamówionych produktów.

Proszę , dodać kolejny produkt do porównania.

Porównaj ( urządzenia)

Proszę , dodać kolejny produkt do porównania.