Polityka Prywatności

Spółka WHIRLPOOL POLSKA Appliances Sp. z o.o. („Whirlpool”) z siedzibą przy ul. 1 Sierpnia 6A, 02-134 w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000597710, NIP: 5223052427 i REGON: 363626103, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000,00 zł (w dalszej części zwana również „my”, „nasze”), jako administrator danych działający w ramach globalnej grupy Whirlpool („Grupa Whirlpool”), zobowiązana jest do zapewnienia ochrony i poufności Państwa danych osobowych (czyli wszelkich informacji dotyczących zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby, określonych w art. 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – zwanej dalej „UODO”), przekazanych w celach wskazanych poniżej. W związku z tym, niniejsza polityka zawiera informacje na temat tego, jakiego rodzaju dane osobowe gromadzimy, w jaki sposób są one przetwarzane, w jakich celach i w jaki sposób można korzystać z prawa aktualizowania, modyfikacji usuwania lub dostępu do tego typu informacji.

Niniejsza polityka zawiera również informacje na temat: możliwości korzystania z usług elektronicznych w sposób anonimowy, udostępnionych przez nas środków technicznych mających na celu uniemożliwienie osobom nieupoważnionym uzyskania i modyfikacji danych osobowych przekazanych drogą elektroniczną oraz podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych oraz ich zakresu.

Niniejsza Polityka Prywatności będzie przez cały czas łatwo dostępna na naszej stronie internetowej: www.whirlpool.pl/pomoc/polityka-prywatnosci.content.html.

1. ZBIERANE DANE OSOBOWE

Przeglądanie danych
Mogą Państwo przeglądać naszą witrynę anonimowo (bez konieczności zakładania konta). Niemniej jednak, systemy komputerowe używane do obsługi naszej witryny, podczas normalnego trybu pracy, mają dostęp do niektórych danych osobowych, których transmisja wpisana jest w użytkowanie internetowych protokołów komunikacyjnych. Tego typu dane nie są zbierane w celu identyfikacji użytkownika, ale mogą prowadzić do jego identyfikacji, np. w połączeniu z danymi pochodzącymi od osób trzecich. Do tej kategorii danych należą adresy IP i nazwa domeny komputerowej użytkownika, adresy URL żądanych zasobów, godzina żądania, metoda przesłania żądania na serwer, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący na status odpowiedzi z serwera oraz inne parametry związane z systemem operacyjnym. Dane te są wykorzystywane jedynie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych dotyczących korzystania z naszej strony internetowej oraz sprawdzenia jej prawidłowego funkcjonowania i są usuwane bezpośrednio po przetworzeniu. Dane te mogą być wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności za potencjalne przestępstwa komputerowe przeciwko naszemu serwisowi internetowemu.

Dane rejestracyjne
Przetwarzamy dane osobowe udostępnione nam podczas tworzenia konta i/lub rejestracji zakupionego produktu, a także podczas kontaktu z nami w celu uzyskania informacji lub pomocy bądź dotyczącej produktów Whirlpool w zakresie koniecznym do osiągnięcia celów określonych w niniejszej polityce. W przypadku, gdy Whirlpool nie musi przetwarzać danych osobowych w postaci umożliwiającej identyfikację dla wyżej określonych celów, jest zobowiązana do usunięcia elementów umożliwiających identyfikację danych osobowych i identyfikatorów osobistych używanych w tych celach.

Dane gromadzone za pośrednictwem plików cookie i podobnych technologii śledzenia
Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe wysyłane do urządzenia użytkownika za pośrednictwem odwiedzanej strony internetowej. Pliki cookie są przechowywane w pamięci urządzenia służącego do uzyskania dostępu do witryny (np. komputera, smartfona, tabletu i innych urządzeń używanych do uzyskiwania dostępu do witryn). Gdy użytkownicy po raz kolejny odwiedzą witrynę, przeglądarka odczyta pliki cookie zapamiętane na urządzeniu i przekaże dane do serwisu, który pierwotnie utworzył plik cookie. Nasza strona internetowa wykorzystuje różnego rodzaju pliki cookie i podobne technologie śledzenia dla różnych celów. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie i sposobach ich wykorzystania, stworzyliśmy stosowną politykę. Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią, klikając następujące łącze www.whirlpool.pl/pomoc/oswiadczenie-o-wykorzystaniu-plikow-cookie.content.html.

2. W JAKIM CELU PRZETWARZANE SĄ TWOJE DANE

2.A Kiedy Whirlpool uzyskuje dostęp do danych osobowych, Whirlpool może je przetworzyć w następującym celu (jednym lub kilku) (w zależności od zakresu udzielonej przez użytkownika zgody lub na innej właściwej podstawie prawnej):

  • utworzenie konta w Państwa własnym imieniu, wypełnienie formularza rejestracyjnego produktu, skontaktowania się z Państwem w celu udzielenia pomocy i/lub wypełnienie „formularza zamówienia” przedstawionego nam w celu zakupu produktu;
  • zarządzanie relacją z Państwem wynikającą z zakupu produktu, w tym czynności związane z obsługą posprzedażową, zapobieganie oszustwom, zarządzanie zwrotami, prowadzenie rejestrów i śledzenie komunikacji oraz korespondencji z Państwem, zarządzanie uczestnictwem w konkursach z nagrodami, odpowiadanie na Państwa pytania, przestrzeganie wszelkich wymogów prawnych, jak również wszelkich wewnętrznych wymogów księgowych, administracyjnych i podatkowych, procesów i polityk;

Ponieważ udostępnianie danych osobowych w celach wymienionych w ust. 2.A jest opcjonalne, nie muszą Państwo zakładać konta i/ lub wypełniać i przesyłać formularza rejestracyjnego produktu, do którego odnosi się niniejsza polityka. Należy mieć jednak świadomość, że w przypadku niekompletnego formularza, możemy nie być w stanie sprostać Państwa oczekiwaniom lub zrealizować żądanych usług. Ponadto, jeśli przekażą nam Państwo dane osobowe dotyczące krewnych, przyjaciół lub innych osób trzecich, tym samym potwierdzają Państwo i zapewniają, że otrzymali Państwo od osób trzecich stosowną zgodę na ujawnienie nam powyższych danych osobowych w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności i Oświadczeniu o wykorzystaniu plików cookie.

2.B Oprócz celów wymienionych powyżej, możemy, za zgodą użytkownika, wykorzystywać dane osobowe do analizy konsumenckich zachowań, preferencji, nawyków, potrzeb i wyborów, a także przesyłania spersonalizowanych wiadomości e-mail, SMS, MMS, biuletynów, wiadomości za pośrednictwem czatu, sieci społecznościowej, aplikacji mobilnej, faksu, poczty i telefonu, zawierających następujące informacje (w dalszej części zwane profilowaniem):

  • informacje marketingowe o nowościach, informacje o produktach lub wprowadzaniu nowych produktów na rynek, promocjach produktów / ofertach sprzedaży lub ofertach sprzedaży online (urządzeniach, akcesoriach, materiałach eksploatacyjnych) spółki Whirlpool (i innych podmiotów z Grupy Whirlpool) oraz, po uzyskaniu wyraźnej zgody użytkownika, wybranych partnerów handlowych, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować;
  • oferty marketingowe i handlowe oraz komunikaty (np. biuletyny) dotyczące rozszerzonych gwarancji spółki Whirlpool, produktów, które zostały przez Państwa zarejestrowane lub w którymi wyrazili Państwo zainteresowanie. Gwarancje takie mogą być oferowane przez Domestic & General Insurance PLC, incorporated in England and Wales. company No 00485850, with its registered office at 11 Worple Road, Wimbledon, London SW 19 4JS, United Kingdom, zaufanego partnera handlowego Whirlpool;
  • zaproszenia do udziału w badaniach dotyczących produktów lub usług oferowanych klientom;
  • zaproszenia do udziału w losowaniach, konkursach i grach, targach, prezentacjach produktów lub prezentacjach gotowania.

Udostępnianie informacji do celów marketingowych i w celu profilowania, wymienionych w ust. 2.B, jest opcjonalne, a odmowa nie ma wpływu na dalsze korzystanie z naszej witryny, zakładanie konta lub uzyskiwanie pomocy. Mogą Państwo zawsze odmówić wyrażenia zgody na powyższe cele lub wybrać preferowany sposób kontaktu. Jeśli pragną Państwo zrezygnować z otrzymywania wysyłanych przez nas materiałów marketingowych lub działań, o których mowa powyżej, mogą to Państwo uczynić w każdej chwili. Szczegółowe informacje na temat rezygnacji z subskrypcji podane są w każdej korespondencji marketingowej. Można je również uzyskać kontaktując się z nami w następujący za pośrednictwem poczty elektronicznej: data_protection_poland@whirlpool.com.

3. KTO MOŻE POZNAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Dane osobowe będą zbierane i przetwarzane do powyższych celów, z wykorzystaniem środków elektronicznych i bez użycia tych środków, przez naszych pracowników uprawnionych do uzyskania dostępu i opracowania Państwa danych osobowych, związanych z administracją, rachunkowością, marketingiem i promocjami, obsługą klienta, administrowaniem, zarządzaniem, utrzymaniem i rozwojem systemów IT, marketingiem, ankietami i promocjami, w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności i Oświadczeniu o wykorzystaniu plików cookie. Dane osobowe będą przechowywane w bazach danych Grupy Whirlpool oraz w bazach danych zarządzanych przez zewnętrznych dostawców, z którymi Grupa Whirlpool podpisała odpowiednią umowę. Powyższe bazy danych znajdują się na terytorium Unii Europejskiej, a także w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA) – lista baz jest dostępna na żądanie. Możemy również udostępniać Państwa dane osobowe spółce Whirlpool Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, w celach administracyjnych i koordynacyjnych, gdyż tam znajduje się siedziba Grupy (szczegóły w ust. 8 poniżej).

Należy pamiętać, że niektóre dane osobowe mogą być również przekazywane organom państwowym i publicznym, właściwym na danym terytorium, w celach prawnych i podatkowych lub w przypadku, gdy jest to uzasadnione ochroną działalności handlowej Whirlpool, klientów, personelu lub dostawcy. W pewnych sytuacjach, Whirlpool może być zobowiązana do ujawnienia danych osobowych na wniosek organów publicznych, np. w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa.

Ponadto, po spełnieniu dodatkowych wymagań przewidzianych przez prawo lub odpowiednią podstawę prawną, Państwa dane osobowe mogą zostać niekiedy ujawnione przyszłym nabywcom lub partnerom i ich profesjonalnym doradcom w celu zbadania proponowanej umowy sprzedaży lub przeniesienia spółki, przedsiębiorstwa lub majątku, spółki osobowej lub przedsięwzięcia typu joint-venture, w zakresie, w jakim zachowanie anonimowości nie jest możliwe lub wykonalne.

4. CZY DANE OSOBOWE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE ZA GRANICĄ?

Lokalne prawo o ochronie prywatności zezwala Whirlpool na przekazywanie danych osobowych do innych krajów, które mogą nie zapewniać odpowiedniego poziomu ochrony danych na swoim terytorium, pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody użytkownika lub na podstawie innego uzasadnienia prawnego i zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony.

Powinni mieć Państwo świadomość, że pracownicy Whirlpool, innych podmiotów grupy Whirlpool, osoby trzecie działające jako dostawcy usług w naszym imieniu oraz starannie wyselekcjonowani partnerzy handlowi mogą mieć siedziby poza granicami kraju, a nawet poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Dlatego też, Whirlpool zobowiązana jest zapewnić, że przekazywanie danych będzie zgodne z zasadami i wymogami Unii Europejskiej i lokalnymi przepisami, jak również zapewnić środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych w takich krajach / na takich terytoriach.

5. OCHRONA PRYWATNOŚCI DZIECI

Nasza witryna nie jest adresowana do dzieci w wieku poniżej osiemnastu lat i nie gromadzimy świadomie danych osobowych osób poniżej osiemnastego roku życia.

6. ZACHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Whirlpool zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa udostępnionych przez użytkownika danych osobowych i podjęcia odpowiednich środków ostrożności w celu zabezpieczenia danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub modyfikacją, ze szczególnym uwzględnieniem środków bezpieczeństwa opisanych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznym i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

Whirlpool będzie przetwarzać i przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub w celach uzasadnionych potrzebami biznesowymi oraz celami określonymi powyżej/poniżej. Po zakończeniu przez użytkownika transakcji internetowej i po spełnieniu dodatkowych warunków, możemy przetwarzać tylko następujące dane osobowe:
a) dane potrzebne do rozliczenia usługi i dochodzenia roszczeń o płatność za skorzystanie z usługi, w stosownych przypadkach;
b) dane potrzebne do celów marketingowych, badań rynkowych, zachowania i preferencji klientów, których wyniki są gromadzone w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług, wyłącznie za zgodą użytkownika;
c) dane konieczne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z naszych usług; i / lub
d) dane przetwarzane na podstawie odrębnych ustaw lub umów.

7. PAŃSTWA UPRAWNIENIA

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, polskie przepisy umożliwiają Państwu egzekwowanie pewnych praw, np.:

a) prawo do uzyskania informacji na temat:

  • danych użytkownika będących w posiadaniu Whirlpool, na temat tożsamości i adresu, oraz prawa dostępu do danych;
  • zakresu, celu i sposobu przetwarzania danych, a także informacji od kiedy dane są przetwarzane;
  • zawartości danych przechowywanych przez Whirlpool, związanych z użytkownikiem;
  • źródła pochodzenia danych osobowych użytkownika, informacji o tym, czy i w jaki sposób dane są udostępniane, w tym wskazanie odbiorców lub kategorii odbiorców danych.

b) prawo żądania uzupełnienia, aktualizacji, modyfikacji i usunięcia danych lub żądania zaprzestania przetwarzania danych;

c) prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych, w uzasadnionych przypadkach. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać każdą zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Jeśli pragną Państwo:

a) skorzystać z wymienionych wyżej praw,

b) zmienić preferencje dotyczące uzyskiwania informacji,

c) powiadomić Whirlpool o wszelkich zmianach danych osobowych,

d) poinformować nas o podejrzeniu, że ktoś przekazał nam Państwa dane osobowe bez Państwa zgody, a także o chęci usunięcia danych,

e) zadać nam jakiekolwiek pytanie dotyczące wykorzystania danych osobowych przez Whirlpool

prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej: data_protection_poland@whirlpool.com.

8. TARCZA PRYWATNOŚCI - Porozumienie USA-UE w zakresie ochrony prywatności

Whirlpool Corporation i jej w pełni zależne spółki europejskie uczestniczą w porozumieniu Tarcza Prywatności i uzyskały certyfikację na jego podstawie. Wszystkie dane osobowe otrzymane przez Whirlpool od krajów członkowskich Unii Europejskiej (UE) podlegają obowiązującym Zasadom Ramowego Porozumienia Tarczy Prywatności, w oparciu o jego treść. Dane osobowe użytkownika nie są ujawniane. Aby uzyskać więcej informacji na temat porozumienia w zakresie ochrony prywatności, prosimy odwiedzić stronę internetową Departamentu Handlu: https://www.privacyshield.gov/list

Jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie danych osobowych, które otrzymujemy na podstawie Ramowego Porozumienia Tarcze Prywatności, a następnie przekazujemy osobom trzecim, działając jako agent w ich imieniu. Whirlpool Corporation przestrzega wszystkich postanowień Tarczy Prywatności w zakresie dalszych transferów danych osobowych z UE, w tym przepisów dotyczących odpowiedzialności za transfer danych.

W odniesieniu do danych osobowych otrzymanych lub przekazanych nam zgodnie z Porozumieniem Ramowym Tarcza Prywatności, Whirlpool Corporation podlega przepisom wykonawczym Federalnej Komisji Handlu USA. W niektórych sytuacjach, możemy być zobowiązani do ujawnienia danych osobowych na wniosek władz publicznych, np. w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące prywatności lub wykorzystania danych, prosimy o kontakt z podmiotem odpowiedzialnym za rozstrzyganie sporów zewnętrznych z siedzibą w USA (usługa bezpłatna) pod adresem: https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

W pewnych okolicznościach, szczegółowo opisanych na stronie internetowej Tarczy Prywatności https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint, użytkownik ma prawo powołać się na wiążący arbitraż, w przypadku wyczerpania innych procedur rozstrzygania sporów.

9. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek uwagi, pytania lub skargi dotyczące gromadzenia lub wykorzystywania danych osobowych, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: data_protection_poland@whirlpool.com

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uaktualnienia niniejszej Polityki Prywatności i Oświadczenia o wykorzystaniu plików cookie w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na naszej stronie. Na górze strony znajduje się data ostatniej zmiany lub aktualizacji.

Proszę , dodać kolejny produkt do porównania.

Porównaj ( urządzenia)

Proszę , dodać kolejny produkt do porównania.