Darmowa dostawa z wniesieniem

50 zł rabatu za zapisanie się do newslettera

Aż 30 dni na zwrot produktu

Regulamin Programu rabatowego dla partnerów VIP

I. Program rabatowy

 1. Program rabatowy pozwala na korzystanie przez Uczestników z dedykowanych rabatów na produkty w sklepie whirlpool.pl.
 2. Program rabatowy nie ma zastosowania do płatnych usług dostępnych przy zakupie z produktem. Rabatom podlegają wyłącznie produkty.
 3. Program rabatowy ma charakter zamknięty. Whirlpool Polska Appliances sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy dostępu do Programu poszczególnym klientom sklepu whirlpool.pl.
 4. Szczegóły Programu definiuje Whirlpool Polska Appliances sp. z o.o.
 5. Wszelkie kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie podlegają postanowieniom Regulaminu Sklepu dostępnego na whirlpool.pl.

II. Partnerzy Programu

 1. Partnerami Programu są firmy współpracujące z Whirlpool Polska Appliances sp. z o.o. w zakresie prowadzenia Programu, w szczególności
  a) Zatrudniające w dowolnej formie grupę przynajmniej 500 aktualnych bądź potencjalnych Uczestników Programu
  b) Deklarujące w dowolnej formie chęć rekomendowania swoim pracownikom oraz podwykonawcom udziału w Programie
  c) Zaangażowane w propagowanie Programu wśród zatrudnionych, włącznie z oferowaniem Programu jako benefitu pracowniczego
  d) Aktywnie wspierające wszelką komunikację adresowaną do Uczestników, dotyczącą działania Programu, w tym ofert specjalnych oraz szczegółów technicznych działania Programu
  e) Pozostające w kontakcie z Whirlpool Polska Appliances Sp. z o.o. Poprzez wyznaczenie przynajmniej jednej osoby kontaktowej posiadającej adres email.
 2. Partnerzy Programu nie muszą być związani z Whirlpool Polska Appliances sp. z o.o. sformalizowaną umową. Oświadczenia woli obu stron na partnerstwo na opisanych w niniejszym Regulaminie warunkach jest wystarczające do implementacji Programu.

III. Uczestnicy Programu

 1. Uczestnikami Programu są osoby, które bezpośrednio od Whirlpool Polska Appliances sp. z o.o., lub za pośrednictwem Partnera, otrzymały
  a) Uprawnienie dostępu do zakupów w ramach Programu
  b) Informację o szczegółach oferty w ramach Programu
 2. Uczestnikami Programu nie są osoby postronne, które pozyskały kod rabatowy z innego źródła niż Partner lub Whirlpool Polska Appliances sp. z o.o.

IV. Uprawnienie dostępu do zakupów w ramach Programu

 1. Uprawnienie dostępu do zakupów w ramach Programu jest warunkiem koniecznym naliczenia rabatów.
 2. Nierozerwalnym elementem uprawnienia jest kod rabatowy, który Uczestnik każdorazowo jest zobowiązany wprowadzić w odpowiednim polu w trakcie zakupu w sklepie whirlpool.pl.
 3. W trakcie dokonywania zakupów w ramach Programu na stronie sklepu whirlpool.pl może być przeprowadzona dodatkowa weryfikacja uprawnienia Kupującego do korzystania z Programu, w szczególności poprzez sprawdzenie obecności domeny adresu email Kupującego w bazie domen email Partnerów Programu prowadzonej przez Whirlpool Polska Appliances sp. z o.o.
 4. W przypadku negatywnego rezultatu weryfikacji Uczestnika rabaty w ramach Programu nie zostaną naliczone nawet jeśli Uczestnik wprowadzi prawidłowy kod rabatowy.

V. Produkty objęte Programem

 1. Lista produktów objętych Programem dostępna jest po wpisaniu w wyszukiwarce na stronie whirlpool.pl hasła “Program VIP” lub “VIP Partner”.
 2. Produkt jest objęty Programem, jeśli znajduje się na liście pod banerem z napisem “Dla Partnerów VIP” oraz nie posiada przekreślonej ceny.
 3. Lista produktów może być filtrowana przy użyciu filtrów dostępnych po jej lewej stronie.
 4. Jeśli nad listą produktów nie znajduje się baner z napisem “Dla Partnerów VIP”, nie wszystkie wyświetlane produkty są objęte Programem. W takiej sytuacji należy przejść ponownie do listy produktów zgodnie z p. 2.1
 5. Lista produktów może się zmieniać. Whirlpool nie gwarantuje objęcia programem poszczególnych produktów przez jakikolwiek określony bądź nieokreślony czas.

VI. Wysokość oraz warunki udzielanego rabatu

 1. Upust w ramach programu może się zmieniać. O każdej zmianie Whirlpool będzie informował Partnerów oraz Uczestników, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie informacji marketingowych, w bieżącej komunikacji.
 2. Uczestnik otrzyma rabat w Programie pod warunkiem spełnienia łącznie następujących warunków:
  a) Wybrany produkt jest w momencie zakupu objęty Programem
  c) Wprowadzony przez Uczestnika kod rabatowy jest aktualny
  d) Uczestnik w momencie dokonywania zakupu posiada w sklepie whirlpool.pl konto klienta zarejestrowane przy użyciu uprawnionego adresu email
  e) We wszelkich polach wymagających wprowadzenia adresu email Uczestnik używa uprawnionego adresu email, dokładnie tego samego, którego użył rejestrując konto klienta
 3. Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje, że rabat nie zostanie naliczony.
 4. Rabat w Programie nie łączy się z innymi rabatami w sklepie whirlpool.pl. Uczestnik ma wybór między rabatem w Programie a którymkolwiek innym rabatem oferowanym w tym samym czasie w ramach promocji na whirlpool.pl.
 5. Usługi płatne nie podlegają rabatom w Programie.

VII. Ograniczenia Programu

 1. Zakupy w programie podlegają ograniczeniom ilościowym.
 2. Roczny limit ilościowy zakupów w Programie wynosi 10 urządzeń na Uczestnika.
 3. Whirlpool zastrzega sobie możliwość ustalenia również limitów dla pojedynczych zakupów, n.p. limit ilości produktów jednego produktu bądź jednego typu produktów (np. maksymalnie jedna pralka) na każde zamówienie.

VIII. Pozostałe prawa kupujących w ramach Programu

 1. Dodatkowe usługi takie jak dostawa, wniesienie i przedłużona gwarancja, są oferowane na takich samych warunkach w Programie.
 2. Uczestnikowi przysługują takie same prawa jak pozostałym klientom w sklepie whirlpool.pl w zakresie zwrotu produktów w ramach odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

IX. Czas trwania programu

 1. Program rabatowy dla partnerów VIP prowadzony jest bezterminowo.
 2. Whirlpool zastrzega sobie prawo do rezygnacji z kontynuowania Programu w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że w takim wypadku Partnerzy Programu zostaną poinformowani pisemnie z wyprzedzeniem minimum 30 dni.

X. Postępowanie reklamacyjne w Programie

 1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących funkcjonowania Programu należy je zgłosić poprzez formularz na stronie sklepu whirlpool.pl jako uwagi dotyczące funkcjonowania sklepu whirlpool.pl.