Warunki Korzystania ze Strony Internetowej

Warunki Korzystania ze Strony Internetowej

Niniejszy dokument określa Warunki Korzystania ze strony internetowej www.whirlpool.pl (zwanej dalej Stroną Internetową), zarówno w odniesieniu do gości, jak i zarejestrowanych użytkowników (zwanych dalej Użytkownikami). Prosimy o uważne zapoznanie się z Warunkami Korzystania przed rozpoczęciem korzystania ze Strony Internetowej. Korzystając z naszej Strony Internetowej, wyrażasz zgodę na Warunki oraz zgadzasz się ich przestrzegać. Jeśli nie wyrażasz zgody na Warunki Korzystania, powstrzymaj się od używania naszej Strony Internetowej.

 

DOSTĘP DO NASZEJ STRONY

Dostęp do Strony Internetowej ma charakter tymczasowy i zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany zakresu usług lub treści, które są udostępniane na naszej Stronie bez wcześniejszego powiadomienia osób z niej korzystających. Nie zobowiązujemy się, ani nie dajemy gwarancji, że Strona Internetowa będzie dostępna przez cały czas. Zastrzegamy możliwość tymczasowego ograniczenia dostępu do części lub całej Strony Internetowej dla Użytkowników, jak i gości.Użytkownik/ gość jest odpowiedzialny za podjęcie wszelkich niezbędnych kroków w celu uzyskania dostępu do Strony Internetowej. Zobowiązuje się on również zagwarantować, że wszystkie osoby uzyskujące dostęp do Strony Internetowej za pośrednictwem łącza internetowego Użytkownika/ gościa, są świadome niniejszych warunków i że ich przestrzegają.

 

ZABRONIONE SPOSOBY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

Możesz korzystać ze Strony Internetowej wyłącznie w sposób zgodny z prawem. Nie możesz korzystać ze Strony Internetowej w celach, które:

W jakikolwiek sposób naruszają obowiązujące przepisy lub regulacje, w tym lokalne, krajowe lub międzynarodowe.

  • Są w jakikolwiek sposób niezgodne z prawem, mają na celu łamanie prawa lub skutkują naruszeniem obowiązującego prawa.
  • Rozpowszechniają, wysyłają, odbierają, przesyłają, pobierają, wykorzystują lub ponownie posługują się jakimikolwiek materiałami, które nie są zgodne z Treściami Użytkownika (opisanymi poniżej).
  • Wiążą się z przesyłaniem lub ułatwianiem wysyłania jakichkolwiek niezamówionych lub nieautoryzowanych materiałów reklamowych lub promocyjnych lub podobnych wiadomości o charakterze spamu.

 

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej na Stronie Internetowej oraz w odniesieniu do publikowanych na Niej materiałów. O ile niniejsze Warunki nie stanowią inaczej, nie wolno kopiować, modyfikować, zmieniać, publikować, dystrybuować, sprzedawać ani przenosić żadnych materiałów opublikowanych na Stronie Internetowej. Materiały te są objęte ochroną wynikającą z praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw do wzorów użytkowych, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Wszelkie prawa są zastrzeżone.Nie możesz modyfikować zarówno papierowych jak i cyfrowych kopii jakichkolwiek materiałów wydrukowanych lub pobranych ze Strony Internetowej w jakikolwiek sposób, a także nie możesz wykorzystywać żadnych ilustracji, zdjęć, sekwencji wideo lub audio, grafik, a także tekstu towarzyszącego.  Wyjątek stanowią materiały dostarczone do sekcji Media Społecznościowe znajdującej się poniżej.

Należy zawsze cytować naszą Stronę Internetową (jak i wszystkich zidentyfikowanych autorów) jako autorów materiałów na Stronie Internetowej.

Nie wolno wykorzystywać żadnej części materiałów ze Strony Internetowej do celów komercyjnych bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody lub licencji od nas lub naszych licencjodawców. Nieuprawnione wykorzystanie materiałów do celów komercyjnych, pociągać będzie za sobą konsekwencje prawne, w tym możliwość dochodzenia przez nas odszkodowania.  

 

ZNAKI TOWAROWE

Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe i nazwy handlowe są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi lub są licencjonowane do firm należących do Whirlpool Corp. Group.

 

STRONA INTERNETOWA ULEGA REGULARNYM ZMIANOM

Staramy się regularnie aktualizować Stronę Internetową i zastrzegamy sobie prawo do zmian w treści Strony Internetowej w dowolnym momencie. W razie potrzeby możemy zawiesić dostęp do Strony Internetowej lub zamknąć do Niej dostęp na czas nieokreślony. Materiały na Stronie Internetowej w danym momencie mogą być nieaktualne i nie jesteśmy zobowiązani do ich aktualizacji.

 

INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU I JEGO WIZYCIE NA STRONIE INTERNETOWEJPrzetwarzamy informacje o Użytkowniku/ gościu zgodnie z treścią naszej Polityki Prywatności. Korzystając ze Strony Internetowej, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez nas swoich danych na warunkach wyszczególnionych w Polityce Prywatności.

 

TREŚCI UŻYTKOWNIKA

Strona Internetowa może umożliwiać Użytkownikowi, jak i gościom, przesyłanie recenzji, ocen, komentarzy, zdjęć, filmów lub innych treści („Treści Użytkownika”). Jako Użytkownik lub gość ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zamieszczone przez Ciebie Treści oraz potwierdzasz, że zamieszczony materiał  jest jawny i nie został zastrzeżony oraz, że inni mogą uzyskać do niego dostęp lub z niego korzystać. Udostępniając dany materiał, potwierdzasz, że robisz to dobrowolnie oraz, że jesteś jego autorem i przysługują Ci do niego wszelkie prawa lub posiadasz wszystkie niezbędne uprawnienia do korzystania z zamieszczonych materiałów. Ponadto  zapewniasz, że publikacja danego materiału jest zgodna z niniejszymi Warunkami Korzystania ze Strony Internetowej i wszelkimi innymi wskazówkami, które udostępniamy na Stronie Internetowej. Zapewniasz także, że zamieszczony materiał jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami. Równocześnie zastrzegamy sobie wyłączne prawo do usuwania wszelkich materiałów lub wpisów  Użytkowników/ gości z naszej Strony Internetowej z dowolnego powodu.

Użytkownik/gość zobowiązuje się do niepublikowania materiałów, które mogą powodować obrażenia lub szkody jakiejkolwiek osoby lub podmiotu. Użytkownik/gość zobowiązuje się również do niepublikowania fałszywych informacji lub informacji wprowadzających w błąd oraz jakichkolwiek materiałów naruszających prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe lub inne prawa własności osób trzecich oraz naruszających prawo do prywatności lub reklamy oraz wszelkich innych treści łamiących prawa lub regulacje. Użytkownik/gość zobowiązuje się do niepublikowania treści lub linków do treści zawierających materiał, który można uznać za zniesławiający, fałszywy, oszukańczy, nieprzyzwoity, zawierający elementy przemocy, wulgarny, nienawistny, zawierający uprzedzenia rasowe lub religijnie, grożący lub nękający innych, niezgodny z bezpiecznym i prawidłowym użytkowaniem dowolnego produktu lub usługi Whirlpool, jak i promujący działalność handlową i/lub sprzedaż bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

Poza danymi osobowymi (np. Imię i nazwisko, adres i adres e-mail), udzielasz nam i upoważnionym podmiotom zewnętrznym niegraniczonej co do czasu i terytorium, nieodwołalnej, nieodpłatnej, zbywalnej licencji na zamieszczone Treści Użytkownika, w tym: nazwę użytkownika i media społecznościowe użyte podczas przesyłania Treści Użytkownika. Powyższe obejmuje prawo do używania, kopiowania, modyfikowania, adaptowania, publikowania, tłumaczenia, przekształcania, tworzenia dzieł pochodnych, sprzedaży i / lub rozpowszechniania Treści Użytkownika. Przyjmujesz do wiadomości, że wszystkie Treści Użytkownika mogą być przez nas wykorzystywane i udostępniane stronom trzecim.

JAKO UŻYTKOWNIK JESTEŚ WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNY ZA KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ, ZAMIESZCZONYCH PRZEZ SIEBIE TREŚCI UŻYTKOWNIKA, ORAZ UŻYWANIE TREŚCI INNYCH UŻYTKOWNIKÓW, ORAZ WSZELKIE KONSEKWENCJE ZWIĄZANE Z ICH UŻYWANIEM.

 

Treści Użytkownika dotyczą wszystkich materiałów, które publikujesz na Stronie Internetowej, oraz wszelkich powiązanych z nią usług interaktywnych.

Treści Użytkownika muszą być:

 

  • dokładne (oparte na faktach).
  • autentyczne (przy wyrażaniu opinii).
  • zgodne z obowiązującym prawem w dowolnym kraju, z którego są wysyłane.

 

USŁUGI INTERAKTYWNET

ymczasowo możemy świadczyć interaktywne usługi na Stronie Internetowej, między innymi:

  • Czat-room.
  • Tablice ogłoszeń.


(„Usługi interaktywne”)

W sytuacji udostępniania Usługi Interaktywnej, zapewnimy Ci jasne informacje na temat rodzaju oferowanej usługi, zawiadomimy o jej moderowaniu i formie moderacji (jeśli dotyczy) oraz o tym, czy jest to usługa z wykorzystaniem czynnika ludzkiego czy też w pełni zautomatyzowana / o charakterze technicznym.

 

Dołożymy wszelkich starań, aby ocenić wszelkie możliwe ryzyko dla Użytkowników/gości (w szczególności dla dzieci) i osób trzecich, gdy korzystają z jakichkolwiek Usług Interaktywnych udostępnianych na Stronie Internetowej. W każdym przypadku zdecydujemy, czy należy zastosować moderację dla odpowiedniej usługi (w tym rodzaj moderacji) w świetle występujących zagrożeń. Jednocześnie zastrzegamy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za korzystanie z Usługi Interaktywnej przez Użytkownika/gościa z naruszeniem Treści Użytkownika, niezależnie od tego, czy usługa jest moderowana, czy nie.

 

Korzystanie z Usług Interaktywnych przez osobę małoletnią wymaga zgody rodzica lub opiekuna.W przypadku moderowania Usługi Interaktywnej zwykle zapewniamy możliwość skontaktowania się z moderatorem w razie wątpliwości lub w przypadku trudności związanych z korzystaniem z Usługi.


 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Zapraszamy do udostępniania Treści Użytkownika oraz informacji o naszych produktach i usługach za pośrednictwem mediów społecznościowych. Korzystając z mediów społecznościowych do udostępniania treści Strony Internetowej, dajesz nam prawo do powielania i publikowania postów w mediach społecznościowych oraz do używania nazwy użytkownika i mediów społecznościowych użytych podczas udostępniania Treści Użytkownika. Jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie warunków platform mediów społecznościowych. Wyrażasz zgodę na to, że nie będziesz udostępniał treści Strony Internetowej w celu publikowania lub przesyłania jakichkolwiek materiałów, które naruszają prawa innych osób lub które są niezgodne z prawem, obraźliwe, zniesławiające, wulgarne lub w inny sposób budzą sprzeciw lub które zawierają reklamy lub nagabywanie w odniesieniu do produktu, usługi lub naszej Firmy.

 

LINKI DO STRONY INTERNETOWEJ

Możesz udostępnić link do naszej Strony głównej, pod warunkiem, że robisz to w sposób zgodny z prawem oraz nie szkodzisz naszej reputacji ani nie czerpiesz z tego korzyści. Nie możesz natomiast udostępniać linku w sposób sugerujący jakąkolwiek formę stowarzyszenia, współpracy, zatwierdzenia lub poparcia z naszej strony, chyba że, wyraziliśmy na to wcześniejszą, pisemną zgodę.Nie możesz wstawiać linku na żadną stronę, która nie jest Twoją własnością.
 

Nie możesz umieszczać Strony Internetowej w ramkach żadnej innej strony internetowej, ani nie możesz tworzyć linku do żadnej części Strony Internetowej innej niż strona główna. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na linkowanie bez uprzedniego powiadomienia. Strona internetowa, na której znajduje się link do Strony Internetowej, musi być zgodna pod każdym względem z Warunkami Korzystania określonymi powyżej.

 

LINKI Z NASZEJ STRONY

W przypadku, gdy Strona Internetowa zawiera linki do innych stron internetowych i zasobów udostępnionych przez strony trzecie, linki te są podawane wyłącznie w celach informacyjnych. Informujemy, że nie mamy żadnej kontroli nad zawartością tych stron internetowych, ani ich zasobów oraz nie ponosimy za nie żadnej odpowiedzialności, ani za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z ich korzystania.

 

WIRUSY, HAKOWANIE I INNE PRZESTĘPSTWA

Zabrania się niewłaściwego korzystania ze Strony Internetowej poprzez świadome wprowadzanie wirusów, koni trojańskich, robaków komputerowych, bomb logicznych lub innych materiałów, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe. Zabrania się podejmowania prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Strony Internetowej, serwera, na którym przechowywana jest Strona Internetowa, lub serwerów, komputerów lub baz danych połączonych ze Stroną Internetową. Zabrania się ataku, zakłócania działania Strony Internetowej oraz uniemożliwiania dostępu do Strony Internetowej lub naszej sieci.

 

Naruszając niniejsze postanowienie, możesz popełnić przestępstwo. Każde takie naruszenie zostanie zgłoszone odpowiednim organom ścigania, skutkując współpracą z tymi organami i ujawnieniem im Twojej tożsamość. W przypadku naruszenia niniejszego postanowienia, prawo do korzystania ze Strony Internetowej natychmiastowo zostaje zawieszone.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane działaniem osób trzecich, wirusami lub innymi technologicznie szkodliwymi materiałami, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne materiały zastrzeżone z powodu korzystania ze Strony Internetowej lub pobierania jakichkolwiek materiałów zamieszczonych na niej lub na dowolnej stronie powiązanej ze Stroną Internetową.

 

ZMIANY

Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków Korzystania zostanie uznane za niewykonalne, postanowienie to zostanie uznane za zmienione w sposób, który wyeliminuje jego niewykonalność. Wszystkie pozostałe postanowienia pozostaną aktualne, jak pierwotnie napisano.


Możemy w każdej chwili zmienić Warunki Korzystania ze Strony Internetowej poprzez zmianę Strony Internetowej (lub zmianę dokumentów, stron do których odnoszą się niniejsze Warunki). Użytkownicy/ goście powinni od czasu do czasu sprawdzać Stronę Internetową (i wszelkie dokumenty, do których odnoszą się niniejsze Warunki) w celu zapoznania się z wszelkimi wprowadzonymi przez nas zmianami, ponieważ są one wiążące dla Użytkowników/gości.