Darmowa dostawa z wniesieniem

50 zł rabatu za zapisanie się do newslettera

Aż 30 dni na zwrot produktu

Regulamin promocji “Rabaty rosną na wszystko”

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji “Rabaty rosną na wszystko” jest Whirlpool Polska Appliances Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 6A, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000597710, NIP 5223052427, REGON 363626103.
 2. Promocja organizowana jest w sklepie internetowym Organizatora pod adresem whirlpool.pl.
 3. Promocją objęte są wszystkie urządzenia dostępne do zakupu w sklepie internetowym Organizatora, posiadające przycisk “Dodaj do koszyka” w trakcie dokonywania zakupu przez Uczestnika.
 4. Promocja obowiązuje od 6 października godz:0:30 do 19 października 2022 roku do godz. 23:30 lub do wyczerpania zapasów lub do odwołania.

II. Uczestnik promocji

 1. Uczestnikiem promocji jest Klient sklepu internetowego whirlpool.pl, który w okresie promocji, zgodnie z Regulaminem Serwisu, złoży zamówienie na minimum 2 różne urządzenia oraz zapłaci ich cenę zgodnie z Regulaminem Sklepu.

III. Zasady promocji

 1. Podczas składania zamówienia na minimum 2 różne urządzenia, w toku zakupu, w koszyku, po wpisaniu kodu rabatowego NAWET15 zostanie naliczony rabat na cały zakup.
 2. Wysokość rabatu będzie uzależniona od wartości zakupionych Produktów Promocyjnych i będzie wynosić:
  • Przy zakupie urządzeń za kwotę od 3.000,00 do 4.999,99 zł - rabat promocyjny w wysokości 7%.
  • Przy zakupie urządzeń za kwotę 5.000,00 zł lub więcej - rabat promocyjny w wysokości 15%.
 3. Usługi, w szczególności przedłużona gwarancja, nie wpływają na określenie wysokości rabatu oraz nie podlegają rabatowi promocyjnemu.
 4. Uczestnik Promocji podczas składania jednego Zamówienia może nabyć maksymalnie 1 (jedną) sztukę tego samego urządzenia.
 5. Uczestnik Promocji może złożyć maksymalnie jedno Zamówienie w promocji.
 6. Rabat będzie naliczany zawsze od ceny widocznej na stronie w momencie dokonywania zakupu.
 7. Rabat promocyjny nie podlega zamianie na gotówkę ani jej ekwiwalenty.
 8. Rabat promocyjny nie może podlegać obrotowi handlowemu a uprawnienie do niego nie może zostać przekazane innym osobom niż Uczestnik promocji.
 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami cenowymi w sklepie whirlpool.pl oraz z kodami rabatowymi.
 10. Promocja łączy się z promocjami obejmującymi usługi, w szczególności usługi dostawy i instalacji, jeśli takie będą prowadzone w sklepie internetowym whirlpool.pl w tym samym okresie.
 11. Promocja obowiązuje w przypadku każdej formy płatności oferowanej w sklepie whirlpool.pl.

IV. Dodatkowe postanowienia promocji

 1. W przypadku zwrotu produktu zakupionego w ramach promocji, Uczestnikowi zostanie zwrócona cena uwidoczniona na fakturze zakupu, z uwzględnieniem rabatu promocyjnego.
 2. Z uwagi na fakt, że rabat promocyjny naliczany jest przy jednorazowym zakupie urządzeń na określoną łączną wartość, w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość odnoszącej się do tego zakupu, Uczestnik zobowiązany jest co do zasady zwrócić wszystkie nabyte w ramach promocji Produkty Promocyjne.

V. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator: Whirlpool Polska Appliances Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 6A.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności oraz w celu:
  • Przeprowadzenia promocji
  • Obsługi ewentualnych reklamacji dotyczących promocji
  • Prowadzenia wszelkich postępowań wynikających z Przeprowadzenia promocji
 3. Dane osobowe Uczestnicy podają dobrowolnie, jednak ich podanie jest niezbędne do udziału w promocji.

VI. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące promocji należy składać w formie pisemnej listem poleconym przesłanym na adres Organizatora: Whirlpool Polska Appliances Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 6A, lub e-mailem na adres: sklep@whirlpool.com.
 2. Reklamacje i zastrzeżenia mogą być składane w okresie do 45 dni od zakończenia promocji.
 3. Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację w ciągu 30 dni od jej otrzymania.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w przypadku zajścia istotnych okoliczności związanych ze zmianami otoczenia prawnego oraz w celu ochrony uzasadnionych interesów Organizatora lub Uczestników przed ewentualnymi naruszeniami i nadużyciami nieuwzględnionymi w niniejszym Regulaminie.
 5. Ewentualne zmiany w Regulaminie będą publikowane z jednodniowym wyprzedzeniem na stronie whirlpool.pl/regulaminy-promocji/regulamin-promocji-rabaty-rosna-na-wszystko i nie będą ograniczać praw nabytych Uczestników.
 6. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu Uczestnik może zrezygnować z udziału w promocji.

VII. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się Regulamin Sklepu.

Odbierz 50 zł rabatu